СЭРГЭЛЭН СУМЫН ИТХ ТҮҮНИЙ ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН 2015 ОНЫ ХАГС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН


         Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь 2012 оны орон нутгийн сонгуулиар 21 төлөөлөгчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж 7-н тэргүүлэгчтэй, 4- н хороотой үйл ажиллагаагаа явуулж байна

 

       ªíãºð÷ áàéãàà 2014 îíä òà áèä ò¿¿õò 90 æèëèéíõýý îéã ºðãºí äýëãýð òýìäýãëýí ºíãºð¿¿ëñýí èõ àæëûí æèë áàéëàà. Îéã òýìäýãëýí ºíãð¿¿ëэõýä õóðëûí òºëººëºã÷ òà á¿õíèé äýìæëýã ¿¿ðýã õàðèóöëàãà èõ áàéñíûã ýíä äóðüäàõ íü ç¿éòýé áîëîâ óó.

       2014 îíä õèéñýí àæëыíõàà òàëààð òîâ÷ äóðüäàõ íü ç¿éòýé áàéõ. Áèä 2014 îíä ñóìûí 1-ð áàãò 40 õ¿¿õäèéí áàãòààìæòàé õ¿¿õäèéí öýöýðëýã, 4-ð áàãò òîãëîîìûí òàëáàé, 90 æèëèéíõýý îéã òýìäýãëýí ºíãð¿¿ëýõ íààäìûí òàëáàé çýðýã á¿òýýí áàéãóóëàëòûí àæèë õèéõ øèéäâýð ãàðãàñàí íü ºíººäºð áèåëýëýý îëîîä áàéíà.

       ̺í 7 çîðèëò á¿õèé 35 õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà çàìòàé òºëºâëºãºº ãàðãàæ àæèëëàñàí íü òîäîðõîé ¿ð ä¿íä õ¿ðýýä áàéíà. Áèä á¿õýíä áàñ õèéæ ÷àäààã¿é ¿ð ä¿íä õ¿ðýõã¿é áàéãàà àæèëóóä îëîí áàéíà. Òóõàéëáàë õóðëûí õîðîîäûí àæèëä àõèö ãàðñàíã¿é, õóðëûíõàà òºëººëºã÷ òýðã¿¿ëýã÷äûã ñóðãàëò ñåìíàðò õàìðóóëàõ çàâ õîìñ áàéëàà.

        2014 онд сумын ИТХ- ын хуралдааныг 2- удаа, тэргүүлэгчдийн хуралдааныг 10 удаа тус тус хуралдуулаад байна, эíý õóðàëäààíóóäààð òà áèä 70 ãàðàí òîãòîîë øèéäâýð ãàðãàæýý.

       Иргэдийн хуралд иргэдийн итгэлийг хүлээж сонгогдсон та бид өнөөдөр õî¸ð æèëèéíõýý ажлаа дүгнэж байгаа энэ өдөр өөр өөрсдийн сонгуульт ажилдаа гаргасан амжилт гаргасан алдаа хийж амжаагүй ажлынхаа талаар дор бүрнээ дүгнэлт хийж суугаа гэдэгт та биднийг сонгосон иргэдийн нэгэн адил итгэж байна. Îäîî òà áèäýíä 2 æèëèéí õóãàöàà ¿ëäýýä áàéãàà áºãººä ýíý õóãàöààíä õèéõèéã çîðüñîí àæèëäàà õàìöóé øàìëàí îðîõ õýðýãòýé áàéíà.

      ИТХурал нь түүний тэргүүлэгчдийн 2014 онд хийсэн ажлын тайланг хурлын дарга танилцуулж байгаа боловч та бидний хамтын хөдөлмөрийн тайлан áèëýý.

      Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан бэлтгэх санал дүгнэлт гаргах, хурлын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах чиг үүрэг бүхий хороо Төсвийн орлого зарлага төрийн өмчийн хороо, Хөдөө аж ахуй, Байгаль орчин, Газар зохион байгуулалтын хороо, Нийгмийн бодлого, үйлдвэр үйлчилгээний ажлын хяналтын хороо, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, чиглэлд хяналт тавих 4- н хороог байгуулан ажиллаж байãàà áºãººä ýíý õîðîîäûíõîî àæëûã ýð÷èìæ¿¿ëýõ ñýòãýë òà áèäýíä õýðýãòýé áàéíà.

       Мөн 5- н багийн иргэдийн нийтийн хуралдааныг улирал бүр хуралдуулж хэвшиж байгаа БИНХ ын дарга нарт цаг тухай үед нь мэдээлэл арга зүйн туслалцаа өгч áàéãàà áºãººä áàãà õýìæýýíèé ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã ÷ ¿ç¿¿ëæ áàéíà.

     Íóòãèéí óäèðäëàãûí ò¿âøèíä èðãýäèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ ¿¿äíýýñ Иðãýíèé òàíõèìàà òºñºë õºòºëáºðò õàìðàãäàæ á¿ðýí òîõèæóóëààä áàéãàà áºãººä óðèí äóëààíû öàãò ÿâóóëûí èðãýíèé òàíõèì àæèëóóëàõ áîëîìæ áîëîëöîîã á¿ðä¿¿ëëýý.

    Òà áèä á¿õèé ë õ¿÷ áîëîëöîîãîî àøèãëàæ àðä èðãýäèéíõýý òºëºº ñýòãýë îþóíàà çîðèóëàõ 2 õîí æèë ¿ëäýæ áàéãààã äàõèí ñàíóóëüÿ.

     Һ뺺ëºã÷ òà á¿õýíäýý èðæ áóé îíäîî ýëãýýðýý ýíõ àìãàëàí òºð뺺𺺠òºâøèí àìãàëàí áàéõûí ºëçèéòºé еðººëèéã ºðãºí äýâø¿¿ëæ àæèë õºäºëìºðèéí ºíäºð àìæèëò õ¿ñüå.