Сэргэлэн сумын улсын бүртгэгч С. Цэвэлмаагийн 1-р улиралд хийсэн ажлын товч мэдээлэл

               Сэргэлэн сумын улсын бүртгэгч С. Цэвэлмаагийн 1-р улиралд хийсэн ажлын товч мэдээлэл

2014.03.24                                                                                                    

            Иргэдийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэх тухай хууль болон иргэний бүртгэлийн тухай хууль журмын дагуу иргэдийн өргөдлийг хүлээн авч хуулийн дагуу шийдвэрлэн ажиллаа. Үүнд:

 

  1. Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлээр:

ü  Төрөлт 11, шинээр 9, хугацаа хоцорсон 2

ü  Гэрлэлт 2

ü  Овог, эцгийн нэр өөрчилсөн 1

ü  Нас барсан 2         нийт 15 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн байна.

  1. Шилжилт хөдөлгөөн бүртгэлээр

ü  Шилжиж ирсэн 9

ü  Шилжиж явсан 17 бүгд 26 иргэний өргөдөл материалыг үндэслэн бүртгэл хийв.

  1. Сумын хүн амын ердийн хөдөлгөөний судалгаа

Сумын хүн амын ердийн хөдөлгөөний судалгааг сүүлийн 5 жилээр гаргаж мэдээлсэн.

Бүх багийн иргэдийн өрхийн бүртгэлийг шалгаж давхар бүртгэлтэй 65 иргэний бүртгэлийн давхардлыг арилгаж ажиллав.

               Мэдээлэл бичсэн С. Цэвэлмаа