төрийн албан хаагчдаас шалгалт авлаа.

Бичиг үсгийн боловсрол, монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн албан хаагчдаас эх хэлний шалгалт авлаа.