төрийн албан хаагчдаас шалгалт авлаа.

Бичиг үсгийн боловсрол, монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн албан хаагчдаас эх хэлний шалгалт авлаа.

төрийн албан хаагчдаас шалгалт авлаа.

Бичиг үсгийн боловсрол, монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн албан хаагчдаас эх хэлний шалгалт авлаа.

“СЭРГЭЛЭН “ СУМЫН ДУНД СУРГУУЛИЙН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

     Багш нарын зөвлөлийн                                                                      

25 өдрийн хурлаар хэлэлцэв.                                                                                                        

“СЭРГЭЛЭН “ СУМЫН ДУНД СУРГУУЛИЙН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дэлгэрэнгүй...