2012-2013 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ

Òºâ Ñýðãýëýí ñóìûí Àëòàí ò¿ëõ¿¿ð öýöýðëýãèéí 2012-2013 îíû õè÷ýýëèéí æèëä äýâø¿¿ëñýí çîðèëò                                                                                                                            

Çîðèëò: ” Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëü”

Òºâ àéìãèéí áîëîâñðîëûí ñàëáàðûã 2012 –2015 îíä õºãæ¿¿ëýõ ìàñòåð òºëºâëºãººíèé II- ð õýñýã 2012 îíä àéìãèéí íèéìãýì ýäèéí çàñãèéã õºãæ¿¿ëýõ ¿íäñýí ÷èãëýë íèéãìèéí ñàëáàðûí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûã äýýøë¿¿ëýõ õîðøîîíû õºãæëèéã äýìæèõ

Дэлгэрэнгүй...

2015 – 2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ

                 СЭРГЭЛЭН СУМЫН “АЛТАНТҮЛХҮҮР”ЦЭЦЭРЛЭГИЙН              
           2015 – 2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ

ЗОРИЛГО : Хүний хөгжлийн үндсэн суурь үе болох бага насанд нь хүүхэд бүрийг өөрийн хөгжилийн онцлог,авяас билэг,бүтээлч үйлээрээ эрүүл аюулгүй орчин хөгжих боломжийг бүрдүүлэн өөртээ итгэлтэй,бие бялдар,оюун ухаан,сэтгэхүй,ёс суртахууны зөв төлөвшилтэй хув хүн болгон хөгжүүлэхэд оршино.

Дэлгэрэнгүй...

Аймгийн засаг дарга болон сэргэлэн сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн хооронд байгуулсан гэрээ

Ҫ ÀÉÌÃÈÉÍ ÑÝÐÃÝËÝÍ ÑÓÌ

Ҫ ÀÉÌÃÈÉÍ ÑÝÐÃÝËÝÍ ÑÓÌÛÍ ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ ÝÐÕËÝÃ× ÁÎËÎÍ ÀÉÌÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÅЪÍÕÈÉËªÍ ÇÀÕÈÐÀÃ×ÈÉÍ ÕÎÎÐÎÍÄ ÁÀÉÃÓÓËÑÀÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í ÍÈÉ˯¯ËÝÕ ÃÝÐÝÝ

Çóóíìîä                                                                                              2015 îí

ÀÉÌÃÈÉÍ ÇÀÑÀà ÄÀÐÃÀ ÁÎËÎÍ ÑÝÐÃÝËÝÍ ÑÓÌÛÍ ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ ÝÐÕËÝÃ×ÈÉÍ ÕÎÎÐÎÍÄ ÁÀÉÃÓÓËÑÀÍ ÃÝÐÝÝ

Дэлгэрэнгүй...

СЭРГЭЛЭН СУМЫН АЛТАНТҮЛХҮҮР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ

                                                                                   Áîëîâñðîë ñî¸ë øèíæëýõ óõààíû ñàéäûí 2005 îíû 405 äóãààð òóøààëûí õàâñðàëò

Òºâ ñýðãýëýí ñóìûí àëòàíò¿ëõ¿¿ð öýöýðëýãèéí ¿ëãýð÷èëñýí ä¿ðýì

1.1.Ñýðãýëýí ñóìûí öýöýðëýã íü: Õ¿¿õäèéí öýöýðëýãèéí ¿ëãýð÷èëñýí ä¿ðýìä çààñíû äàãóó Ìîíãîë Óëñûí Áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëü,áàãà äóíä áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëü áóñàä õóóëü õîëáîãäîõ òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãààñ ãàðãàñàí òóøààë øèéäâýðèéã ¿éë àæèëëàãààíäàà ìºðäºæ àæèëëàíà.

Дэлгэрэнгүй...