Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 33

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

Strict Standards: Declaration of JCacheControllerPage::store() should be compatible with JCacheController::store($data, $id, $group = NULL) in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/cache/controller/page.php on line 199

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 115

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools/libs/ztgzip.php on line 153

Strict Standards: Non-static method JFTP::getInstance() should not be called statically in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 412

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php:33) in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/libs/zt_tools.php on line 226

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sergelen/includes/application.php on line 539

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255
Аймгийн засаг дарга болон сэргэлэн сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн хооронд байгуулсан гэрээ


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Аймгийн засаг дарга болон сэргэлэн сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн хооронд байгуулсан гэрээ

Ҫ ÀÉÌÃÈÉÍ ÑÝÐÃÝËÝÍ ÑÓÌ

Ҫ ÀÉÌÃÈÉÍ ÑÝÐÃÝËÝÍ ÑÓÌÛÍ ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ ÝÐÕËÝÃ× ÁÎËÎÍ ÀÉÌÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÅЪÍÕÈÉËªÍ ÇÀÕÈÐÀÃ×ÈÉÍ ÕÎÎÐÎÍÄ ÁÀÉÃÓÓËÑÀÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í ÍÈÉ˯¯ËÝÕ ÃÝÐÝÝ

Çóóíìîä                                                                                              2015 îí

ÀÉÌÃÈÉÍ ÇÀÑÀà ÄÀÐÃÀ ÁÎËÎÍ ÑÝÐÃÝËÝÍ ÑÓÌÛÍ ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ ÝÐÕËÝÃ×ÈÉÍ ÕÎÎÐÎÍÄ ÁÀÉÃÓÓËÑÀÍ ÃÝÐÝÝ

 

  1. îíû.....äóãààð.....ñàðûí.....íû ºäºð

ÍÝÃ.ÍÈÉÒËÝà ¯ÍÄÝÑËÝË

            1.1.Ýíýõ¿¿ ãýðýýíèé çîðèëãî íü: Àéìãèéí Çàñàã äàðãà áîëîí öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷ íàðûí õîîðîíä ãýðýýã õýðýãæ¿¿ëýõòýé õîëáîãäîí ¿¿ñýõ ýðõ,¿¿ðýã,õ¿ðýõ ¿ð ä¿í,Áîëîâñðîëûí ñòðàòåãèéí à÷ õîëáîãäîë,òîî õýìæýý,÷àíàð,¿ð ä¿íã ¿íýëæ,ä¿ãíýõ çàìààð òóñ ñóìûí áàãà íàñíû


õ¿¿õäýä ¿ç¿¿ëýõ ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð,õ¿ðòýýìæ,¿ð àøãèéã äýýøë¿¿ëýõýä îðøèíî.

                   1.2.Ýíýõ¿¿ ãýðýýòýé õîëáîîòîé õàðèëöààã Áîëîâñðîëûí òóõàé,Áàãà äóíä áîëîâñðîëûí òóõàé,Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëü,Òºñâèéí òóõàé õóóëü,Õºäºëìºðèéí òóõàé,Àâèëãààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ òóõàé áîëîí áóñàä òîãòîîìæ,æóðàìä çààñíû äàãóó çîõèöóóëíà.

                                                                ÕΨÐ.ÇÀÕÈÀËÀÃ×ÈÉÍ ÝÐÕ,¯¯ÐÝÃ

                 2.1. Îðîí íóòãèéí áîëîâñðîëûí ñàëáàðûã õºãæ¿¿ëýõ áîäëîãî,òºëºâëºëòèéã õºãæëèéí õýðýãöýý øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýí øèíý÷èëæ,õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ;

                2.2. Ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí áàéðøèë,á¿òýö,õýâ øèíæèéã îíîâ÷òîé áîëãîõ çàìààð ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ÷àíàðûã äýýøë¿¿ëýõ,õºãæèë òºâò ìåíåæìåíòèéã õºãæ¿¿ëýõ ÷èãëýë áàéðèìòëàí óäèðäëàãà,çîõèîí áàéãóóëàëòààð õàíãàæ àæèëëàõ;

                  2.3. Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ò¿âøèíä õ¿¿õýä á¿ðèéã õºãæ¿¿ëýõ ñóðãàõ àðãà ç¿é,òåõíîëîãè,ñóðãàëòûí çîõèîí áàéãóóëàëòûã íýòð¿¿ëýõ àæëûã õýðýãæ¿¿ëýõýä áîäèò ñàíõ¿¿æèëòûã òºëºâëºæ,¿ð ä¿íã òîîöîõ;

                 2.4.Áàãø,óäèðäàõ àæèëòíû ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ ñóðãàëòàä óëñûí òºñºâëºñºí õºðºíãèéã çîðèóëàëòûí äàãóó ¿ð ºãººæòýé,çàðöóóëàõàä õÿíàëò òàâèõ,õóâèëáàðò ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéã ÷àíàðòàé õýðýãæ¿¿ëýõýä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ;

                2.5.Áàãø,óäèðäàõ àæèëòíûã òîãâîð ñóóðüøèëòàé àæèëëóóëàõ,òýäýíä îðîí ñóóöíû áîëîí áóñàä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ îðîí íóòãèéí áîäëîãûã òîäîðõîéëæ,õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ

                2.6.Îðîí íóòãèéí áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíû íýýëòòýé áàéäëûã õàíãàæ,öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷èéã õóóëü òîãòîîìæèíä íèéö¿¿ëýí èë òîä çàð÷ìààð ñîíãîí øàëãàðóóëæ, òîìèëæ ÷ºëººëºõ àæëûã õýâø¿¿ëýõ;

ÃÓÐÀÂ.ÖÝÖÝÐËÝØÈÉÍ ÝÐÕËÝÃ×ÈÉÍ ÝÐÕ,¯¯ÐÝÃ

               3.1. Öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷ íü áàãø,õ¿¿õýä íýã á¿ðèéã õºãæ¿¿ëýõ áîäëîãî õýðýãæ¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð äîð äóðäñàí ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.

             3.1.1. Îðîí íóòãèéí îíöëîã,íººö áîëîìæèä ñóóðèëàí óëñ,àéìàãò õýðýãæèæ áàéãàà áîëîâñðîëûí       øèíý÷ëýëèéí õºòºëáºðèéã ÷àíàðòàé á¿òýýë÷ýýð õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õàìæýý àâàõ;

             3.1.2. Ñóðãàëòûí òºëºâëºãºº,õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä áàãø íàðûã ìýðãýæèë,àðãà ç¿éí çºâëºãºº,óäèðäëàãààð õàíãàõ ¿éë àæèëëàãààíä õýëáýðäýõ,õýò çàãâàð÷ëàõ,óðàëäóóëàõ çýðýã øèíý÷ëýëèéí ¿éë ÿâöûã ãàæóóäóóëàõ,çºâëºãºº äýìæëýã ¿ç¿¿ëñíèé òºëºº áàãøààñ òºëáºð àâàõ çýðãýýð õóóëü òîãòîîìæ çºð÷èõã¿é áàéõ,ìýðãýæëèéí çýðýã,óðàìøóóëàë, íýìýãäýë îëãîõ çýðýã áàãøèéí õºãæëèéã äýìæèõ àæëûã õóóëü òîãòîîìæèä íèéö¿¿ëýí çºâ,îíîâ÷òîé çîõèîí áàéãóóëàõ õýì õýìæýý,ñî¸ëûã õýâø¿¿ëýõ;

             3.1.3. Áàãø àæëûí áàéðàíäàà õºãæèõ íºõöºë á¿ðä¿¿ëýõ çîðèëãîîð “Áàãø õºãæëèéí òàìõèì”-ûí ¿éë àæèëëàãààã òîãòìîëæóóëàõ;

              

            

            3.1.4. “Íîì” õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä ýöýã ýõèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ,öýöýðëýãèéí íîìûí õàíãàìæèéã ñàéæðóóëàõ çàìààð õ¿¿õäèéã íîìòîé íºõºðë¿¿ëýõ,îþóíû àëæààëûã òàéëàõ øàòðûí êëóáûí ¿éë àæèëëàãààã õ¿¿õäèéí íàñíû îíöëîãò òîõèðóóëàí ºðí¿¿ëýõ;

             3.1.5. Õ¿¿õäèéã ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿çëýãò òîãòìîë õàìðóóëæ,öýöýðëýã,ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûí óÿëäààã õàíãàí,ýöýã ýõèéí “Ãýð á¿ë- õ¿¿õäèéí õàðèëöàà”-íû òàëààðõ ìýäëýã,ìýäýýëëèéí ¿ð ä¿íã ñàéæðóóëàõ;

             3.1.6. Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí àìüäðàëûã íèéãýì,ýäèéí çàñãèéí ñºðºã íºëººë뺺ñ õàìãààëàõ,õ¿¿õäèéí àâüÿàñ ÷àäâàðûã íýýí õºãæ¿¿ëýõ òààòàé îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ

             3.2. Áîëîâñðîëûí ÷àíàð,õ¿ðòýýìæ,ºðñºëäºõ ÷àäâàðûã ñàéæðóóëàõ ÷èãëýëýýð äîð äóðäñàí ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.

             3.2.1. Öýöýðëýãèéí õ¿¿õäèéí õîîë õ¿íñíèé õàíãàìæ,ò¿ãýýëò,õàäãàëàëò,àøèãëàëòàíä ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãà,ýöýã,ýõ,îëîí íèéòèéí õÿíàëòûã òîãòìîëæóóëæ,ýðñäýëýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã òîãòìîë àâàõ

             3.2.2. Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí çàì,òýýâðèéí áîëîí áóñàä áîëçîøã¿é îñîë ãýìòëýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ,ãýìò õàëäëàãààñ õàìãààëàõ,á¿õèé ë îð÷èíä àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõàä ÷èãëýñýí çîõèîí áàéãóóëàëòûí àðãà õýìæýý àâàõ;

             3.2.3. Öýöýðëýãèéí õ¿¿õýä,òýäíèé ýöýã ýõ,àñðàí õàìãààëàã÷ààñ õóóëü òîãòîîìæèä çààñíààñ áóñàä íºõö뺺ð òºëáºð, õóðààìæ àâàõ çýðýã çºð÷èë ãàðãóóëàõã¿é áàéõ òàëààð óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àæèë çîõèîí áàéãóóëàõ;

             3.2.4. Àâëèãààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ¸ñ ç¿éòýé òºðèéí àëáûã òºëºâø¿¿ëýõ àæëûã ¿å øàòòàéãààð çîõèîí áàéãóóëàõ

ĪЪÂ.ÃÝÐÃÝÝÍÈÉ ÕÝÐÝÃÆÈËÒÈÉà įÃÍÝÕ ÒÎÎÍ ÁÎËÎÍ ×ÀÍÀÐÛÍ

ØÀËÃÓÓÐ ¯Ç¯¯ËÝËÒ

             4.1. Ýíýõ¿¿ ãýðýýíèé øàëãóóðûã õàíãàñàí ýñýõèéã ¿íýëýõäýý Òºñâèéí òóõàé õóóëü áîëîí Áîëîâñðîë,øèíæëýõ óõààíû ñàëáàðò ìºðäºæ áóé ä¿ðýì,æóðàì,çààâàð,ñòàíäàðò,íîðì,áóñàä õóóëü òîãòîîìæèéã ¿íäýñëýíý.

           4.2. Ýíýõ¿¿ ãýðýýã óäàà äàðàà çºð÷ñºí áîëîí ñàëáàðûí õºðºíãèéã çîðèóëàëòûí áóñààð àøèãëàñàí òîõèîëäîëä ãýðýýíèé ¿¿ðãýý íîöòîé çºð÷ñºíä òîîöíî.

ÒÀÂ.ÃÝÐÝÝÍÈÉ ÕÝÐÝÃÆÈËÒÈÉà ÒÀÉËÀÃÍÀÕ,ÃÝÐÝÝà įÃÍÝÕ

           5.1. Çàõèàëàã÷ íü ãýðýýã óëèðàë,æèëýýð ä¿ãíýíý.

ÇÓÐÃÀÀ.ÃÝÐÝÝÍÈÉ ÕÓÃÀÖÀÀ

           6.1. Ýíýõ¿¿ ãýðýý íü 2013-2014 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí õóãàöààíä ¿éë÷èëíý.

ÄÎËÎÎ.ÃÝÐÝÝ Õ¯×ÈÍ ÒªÃªËĪРÁÎËÎÕ

         7.1. Ýíýõ¿¿ ãýðýý íü òàëóóä ãàðûí ¿ñýã çóðàí,òàìãà äàðæ áàòàëãààæóóëñíààð õ¿÷èí òºãºëäºð      ¿éë÷èëíý.

ÇÀÕÈÀËÀÃ×                                                                               ÒªËªªËªÍ ÕÝÐÝÃƯ¯ËÝÃ×

ÄÎÐÆÈÉÍ ÁÀßÐÁÀÒ                                                                 ÑÝÐÃÝËÝÍ ÑÓÌÛÍ ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ                

                                                                                        ÝÐÕËÝÃ× ÁÀÒ̪ÍÕ ÁßÌÁÀÄÎÐÆ

------------------------------------                                                                     -------------------------------                     /ãàðûí ¿ñýã /               /ãàðûí ¿ñýã/

                                                                                                                                                 ÕÀÂÑÐÀËÒ -1

¹

Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò

Õ¿ðñýí

ò¿âøèí

2013 îíä

õ¿ðýõ

ò¿âøèí

Á¿òýýãäýõ¿¿í 1: Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýý

1

2-5 íàñíû õ¿¿õäèéí õàìðàí ñóðãàëòûí õóâü /öýâýð æèí/

89.8%

90%

2

Öýöýðëýãèéí åðäèéí á¿ëãèéí õàìðàí ñóðãàëòûí õóâü /öýâýð æèí /

47.8

48%

3

Õóâèëáàð ñóðãàëòûí õàìðàí ñóðãàëòûí õóâü /öýâýð æèí /

46.4%

48%

Á¿òýýãäýõ¿¿í 2: Õºãæëèéí õºòºëáºð¿¿äèéí õýðýãæèëò

1

“Áàãøèéí õºãæèë ”

õºòºëáºðèéí õýðýãæèëò,áàãøèéí õÿíàëò,òýäíèé

õºãæèëä ãàðñàí àõèö,

ººð÷ëºëò

Ìýðãýæëèéí áàãøèéí õàíãàëòûí õóâü

100%

100%

“Áàãøëàõ ýðõ”-òýé áàãøèéí ýçëýõ õóâü

33.3%

100%

Îðîí íóòãèéí ñóðãàëòàíä õàìðàãäàæ,ìýðãýæèë

áîëîâñðîëîî äýýøë¿¿ëñýí áàãøèéí òîî/ýçëýõ

õóâü

3-100%

3-100%

Òºâëºðñºí ñóðãàëòàíä õàìðàãäàæ,

ìýðãýæèë áîëîâñðîëîî äýýø¿¿ëñýí áàãøèéí òîî

/ýçëýõ õóâü

3-100%

3-100%

Õ¿¿õýä íýã á¿ðèéã õºãæ¿¿ëýõ àðãà ç¿éí òåõíîëîãèä

ñóðàëöñàí áàãøèéí òîî/

ýçëýõ õóâü

3-100%

3-100%

2

“Àâüÿàñ ”õºòºëáºðèéí õýðýãæèëò,õ¿¿õýä íýã

á¿ðèéí àâüÿàñ,õºãæèë,

õ¿ì¿¿æ èë òºëºâøèëä

ãàðñàí àõèö,ººð÷ëºëò

Õ¿¿õäèéí õýðýãöýý,ñîíèðõîë,àâüàÿñûã èëð¿¿ëýõ

ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí õ¿¿õäèéí òîî

30

30

Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéã õºãæ¿¿ëýõ äóãóéëàíä

õàìðàãäñàí õ¿¿õäèéí òîî

60

70

Ýð¿¿ë ìýíä,áèå áÿëäðûí õºãæèëä íü àõèö ãàðñàí

õ¿¿õäèéí òîî

4

10

Õ¿¿õýä íýã á¿ðèéã õºãæ¿¿ëýõ

ñóðãàëòûí îð÷èí,õýðýãëýãäýõ¿¿íèé õàíãàëòàíä

çîðèóëñàí

õºðºí㺠îðóóëàëòûí õýìæýý /ìÿíãàí òºã /

10000.0

13000.0

3

“Íîì ” õºòºëáºðèéí õýðýãæèëò,íîìûí

ñàíãèéí ¿éë÷èëãýý

Á¿ëãèéí íîìûí ñàíãèéí ¿éë ÿâäëûã ººðèéí ¿ãýýð

ÿðèõûã îðîëäîõ,íàñàíä õ¿ðýã÷èäòýé õàìòðàí íîì óíøèõ,íîìûí ¿éë ÿâäëûã õàìòðàí ÿðèõ,æ¿æèã÷ëýí

òîãëîõ , íàñàíä õ¿ðýã÷äèéí òóñëàìæòàéãààð ø¿ëýã,

ýíãèéí çîõèîëûã àÿëãóóëàí óíøèõ,ñàéí

ìýääýã ¿ëãýðèéí çóðãèéã àæèãëàí ¿éë ÿâäëûã

äàðààëëûí äàãóó ÿðèõ çýðýã ÷àäâàðóóäûí

ýçýìøèëò /õ¿¿õäèéí òîî,õóâü/

40

55

Ãýðýýð íîì óíøèõààð àâñàí õ¿¿õäèéí òîî

60

70

Á¿ëãèéí íîìûí ñàíãèéí ôîíä áàÿæèëò,øèíýýð àâñàí

íîìûí òîî,çàðöóóëñàí õºðºí㺠/ìÿíãàí òºã/

40ø-500.0

50ø-700.0

           

Á¿òýýãäýõ¿¿í 3: Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûí õºãæèë

1

Öýöýðëýãèéí ýð¿¿ë,àþóëã¿é îð÷èí á¿ðä¿¿ëñýí áàéäàë

Öýöýðëýãèéí ýðñäýëä ñóóðèëñàí ¿íýëãýýíèé õóâü

30%áàãà ýðñäýëòýé

25%áàãà ýðñäýëòýé

Öýöýðëýãèéí ãàäààä òîãëîîìûí òàëáàéã

òîõèæóóëàõàä çàðöóóëñàí õºðºíãº

îðóóëàëò /ìÿíãàí òºã/

4000.0

10000.0

         

2

Áîëîâñðîëûí

÷àíàðûí øèíý÷ëýëä

îëîí

íèéòèéí îðîëöîîã õàíãàñàí áàéäàë

Õàìòðàí àæèëëàñàí òºðèéí áàéãóóëëàãûí òîî

2

2

Õàìòðàí àæèëëàñàí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí òîî

3

5

Õàìòðàí àæèëëàñàí ýöýã,ýõèéí òîî/õóâü

90-90%

100-100%

Õàìòðàí àæèëëàñàí èðãýäèéí òîî

50

50

3

Áîëîâñðîëûí

õ¿ðòýýìæ ,÷àíàð, öýöýðëýãèéí óäèðäàõ àæèëòàí áàãøèéí ¿éë àæèëëàãààíû

òàëààðõ

¿éë÷ë¿¿ëýã÷èéí

ñýòãýë õàíãàìæèéí

¿íýëãýý

Áàãøèéí òîî/õóâü

3-100%

3-100%

Àæèëëàãñäûí òîî/õóâü

20-100%

20-100%

Ýöýã,ýõèéí òîî/õóâü

90-88.8%

100-90%

Èðãýäèéí òîî/õóâü

40-80%

50-98%

4

Àéìàã,îðîí íóòãèéí áîëîâñðîëûí

ñàëáàðûã õºãæ¿¿ëýõ áîäëîãî,

òºëºâëºëòèéã õýðýãæèëòèéí áàéäàë

Àéìãèéí áîëîâñðîëûã 2011-2015 îíä õºãæ¿¿ëýõ ìàñòåð òºëºòëºãººíèé õýðýãæèëòèéí õóâü

80%

83%

Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 2013-2016îíû ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãººíèé õýðýãæèëòèéí õóâü

88%

90%

Àéìãèéí ýäèéí çàñàã,íèéãìèéã õºãæ¿¿ëýõ

2013 îíû ¿íäñýí ÷èãëýëèéí õýðýãæèëòèéí õóâü

88%

90%

Íóòãèéí óäèðäëàãûí øèéäâýðèéí õýðýãæèëòèéí

òîî

3

4

Ҫ ÀÉÌÃÈÉÍ ÑÝÐÃÝËÝÍ ÑÓÌ

Ҫ ÀÉÌÃÈÉÍ ÑÝÐÃÝËÝÍ ÑÓÌÛÍ ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ ÝÐÕËÝÃ× ÁÎËÎÍ ÀÉÌÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÅЪÍÕÈÉËªÍ ÇÀÕÈÐÀÃ×ÈÉÍ ÕÎÎÐÎÍÄ ÁÀÉÃÓÓËÑÀÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í ÍÈÉ˯¯ËÝÕ ÃÝÐÝÝ

                                

Çóóíìîä                                                                                              2013 îí

ÀÉÌÃÈÉÍ ÇÀÑÀà ÄÀÐÃÀ ÁÎËÎÍ ÑÝÐÃÝËÝÍ ÑÓÌÛÍ ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ ÝÐÕËÝÃ×ÈÉÍ ÕÎÎÐÎÍÄ ÁÀÉÃÓÓËÑÀÍ ÃÝÐÝÝ

  1. îíû.....äóãààð.....ñàðûí.....íû ºäºð

ÍÝÃ.ÍÈÉÒËÝà ¯ÍÄÝÑËÝË

            1.1.Ýíýõ¿¿ ãýðýýíèé çîðèëãî íü: Àéìãèéí Çàñàã äàðãà áîëîí öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷ íàðûí õîîðîíä ãýðýýã õýðýãæ¿¿ëýõòýé õîëáîãäîí ¿¿ñýõ ýðõ,¿¿ðýã,õ¿ðýõ ¿ð ä¿í,Áîëîâñðîëûí ñòðàòåãèéí à÷ õîëáîãäîë,òîî õýìæýý,÷àíàð,¿ð ä¿íã ¿íýëæ,ä¿ãíýõ çàìààð òóñ ñóìûí áàãà íàñíû õ¿¿õäýä ¿ç¿¿ëýõ ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð,õ¿ðòýýìæ,¿ð àøãèéã äýýøë¿¿ëýõýä îðøèíî.

                   1.2.Ýíýõ¿¿ ãýðýýòýé õîëáîîòîé õàðèëöààã Áîëîâñðîëûí òóõàé,Áàãà äóíä áîëîâñðîëûí òóõàé,Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëü,Òºñâèéí òóõàé õóóëü,Õºäºëìºðèéí òóõàé,Àâèëãààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ òóõàé áîëîí áóñàä òîãòîîìæ,æóðàìä çààñíû äàãóó çîõèöóóëíà.

                                                                ÕΨÐ.ÇÀÕÈÀËÀÃ×ÈÉÍ ÝÐÕ,¯¯ÐÝÃ

                 2.1. Îðîí íóòãèéí áîëîâñðîëûí ñàëáàðûã õºãæ¿¿ëýõ áîäëîãî,òºëºâëºëòèéã õºãæëèéí õýðýãöýý øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýí øèíý÷èëæ,õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ;

                2.2. Ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí áàéðøèë,á¿òýö,õýâ øèíæèéã îíîâ÷òîé áîëãîõ çàìààð ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ÷àíàðûã äýýøë¿¿ëýõ,õºãæèë òºâò ìåíåæìåíòèéã õºãæ¿¿ëýõ ÷èãëýë áàéðèìòëàí óäèðäëàãà,çîõèîí áàéãóóëàëòààð õàíãàæ àæèëëàõ;

                  2.3. Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ò¿âøèíä õ¿¿õýä á¿ðèéã õºãæ¿¿ëýõ ñóðãàõ àðãà ç¿é,òåõíîëîãè,ñóðãàëòûí çîõèîí áàéãóóëàëòûã íýòð¿¿ëýõ àæëûã õýðýãæ¿¿ëýõýä áîäèò ñàíõ¿¿æèëòûã òºëºâëºæ,¿ð ä¿íã òîîöîõ;

                 2.4.Áàãø,óäèðäàõ àæèëòíû ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ ñóðãàëòàä óëñûí òºñºâëºñºí õºðºíãèéã çîðèóëàëòûí äàãóó ¿ð ºãººæòýé,çàðöóóëàõàä õÿíàëò òàâèõ,õóâèëáàðò ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéã ÷àíàðòàé õýðýãæ¿¿ëýõýä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ;

                2.5.Áàãø,óäèðäàõ àæèëòíûã òîãâîð ñóóðüøèëòàé àæèëëóóëàõ,òýäýíä îðîí ñóóöíû áîëîí áóñàä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ îðîí íóòãèéí áîäëîãûã òîäîðõîéëæ,õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ

                2.6.Îðîí íóòãèéí áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíû íýýëòòýé áàéäëûã õàíãàæ,öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷èéã õóóëü òîãòîîìæèíä íèéö¿¿ëýí èë òîä çàð÷ìààð ñîíãîí øàëãàðóóëæ, òîìèëæ ÷ºëººëºõ àæëûã õýâø¿¿ëýõ;

ÃÓÐÀÂ.ÖÝÖÝÐËÝØÈÉÍ ÝÐÕËÝÃ×ÈÉÍ ÝÐÕ,¯¯ÐÝÃ

               3.1. Öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷ íü áàãø,õ¿¿õýä íýã á¿ðèéã õºãæ¿¿ëýõ áîäëîãî õýðýãæ¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð äîð äóðäñàí ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.

             3.1.1. Îðîí íóòãèéí îíöëîã,íººö áîëîìæèä ñóóðèëàí óëñ,àéìàãò õýðýãæèæ áàéãàà áîëîâñðîëûí       øèíý÷ëýëèéí õºòºëáºðèéã ÷àíàðòàé á¿òýýë÷ýýð õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õàìæýý àâàõ;

             3.1.2. Ñóðãàëòûí òºëºâëºãºº,õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä áàãø íàðûã ìýðãýæèë,àðãà ç¿éí çºâëºãºº,óäèðäëàãààð õàíãàõ ¿éë àæèëëàãààíä õýëáýðäýõ,õýò çàãâàð÷ëàõ,óðàëäóóëàõ çýðýã øèíý÷ëýëèéí ¿éë ÿâöûã ãàæóóäóóëàõ,çºâëºãºº äýìæëýã ¿ç¿¿ëñíèé òºëºº áàãøààñ òºëáºð àâàõ çýðãýýð õóóëü òîãòîîìæ çºð÷èõã¿é áàéõ,ìýðãýæëèéí çýðýã,óðàìøóóëàë, íýìýãäýë îëãîõ çýðýã áàãøèéí õºãæëèéã äýìæèõ àæëûã õóóëü òîãòîîìæèä íèéö¿¿ëýí çºâ,îíîâ÷òîé çîõèîí áàéãóóëàõ õýì õýìæýý,ñî¸ëûã õýâø¿¿ëýõ;

             3.1.3. Áàãø àæëûí áàéðàíäàà õºãæèõ íºõöºë á¿ðä¿¿ëýõ çîðèëãîîð “Áàãø õºãæëèéí òàìõèì”-ûí ¿éë àæèëëàãààã òîãòìîëæóóëàõ;

              

            

            3.1.4. “Íîì” õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä ýöýã ýõèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ,öýöýðëýãèéí íîìûí õàíãàìæèéã ñàéæðóóëàõ çàìààð õ¿¿õäèéã íîìòîé íºõºðë¿¿ëýõ,îþóíû àëæààëûã òàéëàõ øàòðûí êëóáûí ¿éë àæèëëàãààã õ¿¿õäèéí íàñíû îíöëîãò òîõèðóóëàí ºðí¿¿ëýõ;

             3.1.5. Õ¿¿õäèéã ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿çëýãò òîãòìîë õàìðóóëæ,öýöýðëýã,ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûí óÿëäààã õàíãàí,ýöýã ýõèéí “Ãýð á¿ë- õ¿¿õäèéí õàðèëöàà”-íû òàëààðõ ìýäëýã,ìýäýýëëèéí ¿ð ä¿íã ñàéæðóóëàõ;

             3.1.6. Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí àìüäðàëûã íèéãýì,ýäèéí çàñãèéí ñºðºã íºëººë뺺ñ õàìãààëàõ,õ¿¿õäèéí àâüÿàñ ÷àäâàðûã íýýí õºãæ¿¿ëýõ òààòàé îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ

             3.2. Áîëîâñðîëûí ÷àíàð,õ¿ðòýýìæ,ºðñºëäºõ ÷àäâàðûã ñàéæðóóëàõ ÷èãëýëýýð äîð äóðäñàí ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.

             3.2.1. Öýöýðëýãèéí õ¿¿õäèéí õîîë õ¿íñíèé õàíãàìæ,ò¿ãýýëò,õàäãàëàëò,àøèãëàëòàíä ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãà,ýöýã,ýõ,îëîí íèéòèéí õÿíàëòûã òîãòìîëæóóëæ,ýðñäýëýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã òîãòìîë àâàõ

             3.2.2. Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí çàì,òýýâðèéí áîëîí áóñàä áîëçîøã¿é îñîë ãýìòëýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ,ãýìò õàëäëàãààñ õàìãààëàõ,á¿õèé ë îð÷èíä àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõàä ÷èãëýñýí çîõèîí áàéãóóëàëòûí àðãà õýìæýý àâàõ;

             3.2.3. Öýöýðëýãèéí õ¿¿õýä,òýäíèé ýöýã ýõ,àñðàí õàìãààëàã÷ààñ õóóëü òîãòîîìæèä çààñíààñ áóñàä íºõö뺺ð òºëáºð, õóðààìæ àâàõ çýðýã çºð÷èë ãàðãóóëàõã¿é áàéõ òàëààð óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àæèë çîõèîí áàéãóóëàõ;

             3.2.4. Àâëèãààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ¸ñ ç¿éòýé òºðèéí àëáûã òºëºâø¿¿ëýõ àæëûã ¿å øàòòàéãààð çîõèîí áàéãóóëàõ

ĪЪÂ.ÃÝÐÃÝÝÍÈÉ ÕÝÐÝÃÆÈËÒÈÉà įÃÍÝÕ ÒÎÎÍ ÁÎËÎÍ ×ÀÍÀÐÛÍ

ØÀËÃÓÓÐ ¯Ç¯¯ËÝËÒ

             4.1. Ýíýõ¿¿ ãýðýýíèé øàëãóóðûã õàíãàñàí ýñýõèéã ¿íýëýõäýý Òºñâèéí òóõàé õóóëü áîëîí Áîëîâñðîë,øèíæëýõ óõààíû ñàëáàðò ìºðäºæ áóé ä¿ðýì,æóðàì,çààâàð,ñòàíäàðò,íîðì,áóñàä õóóëü òîãòîîìæèéã ¿íäýñëýíý.

           4.2. Ýíýõ¿¿ ãýðýýã óäàà äàðàà çºð÷ñºí áîëîí ñàëáàðûí õºðºíãèéã çîðèóëàëòûí áóñààð àøèãëàñàí òîõèîëäîëä ãýðýýíèé ¿¿ðãýý íîöòîé çºð÷ñºíä òîîöíî.

ÒÀÂ.ÃÝÐÝÝÍÈÉ ÕÝÐÝÃÆÈËÒÈÉà ÒÀÉËÀÃÍÀÕ,ÃÝÐÝÝà įÃÍÝÕ

           5.1. Çàõèàëàã÷ íü ãýðýýã óëèðàë,æèëýýð ä¿ãíýíý.

ÇÓÐÃÀÀ.ÃÝÐÝÝÍÈÉ ÕÓÃÀÖÀÀ

           6.1. Ýíýõ¿¿ ãýðýý íü 2013-2014 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí õóãàöààíä ¿éë÷èëíý.

ÄÎËÎÎ.ÃÝÐÝÝ Õ¯×ÈÍ ÒªÃªËĪРÁÎËÎÕ

         7.1. Ýíýõ¿¿ ãýðýý íü òàëóóä ãàðûí ¿ñýã çóðàí,òàìãà äàðæ áàòàëãààæóóëñíààð õ¿÷èí òºãºëäºð      ¿éë÷èëíý.

ÇÀÕÈÀËÀÃ×                                                                               ÒªËªªËªÍ ÕÝÐÝÃƯ¯ËÝÃ×

ÄÎÐÆÈÉÍ ÁÀßÐÁÀÒ                                                                 ÑÝÐÃÝËÝÍ ÑÓÌÛÍ ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ                

                                                                                        ÝÐÕËÝÃ× ÁÀÒ̪ÍÕ ÁßÌÁÀÄÎÐÆ

------------------------------------                                                                     -------------------------------                     /ãàðûí ¿ñýã /               /ãàðûí ¿ñýã/

                                                                                                                                                 ÕÀÂÑÐÀËÒ -1

¹

Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò

Õ¿ðñýí

ò¿âøèí

2013 îíä

õ¿ðýõ

ò¿âøèí

Á¿òýýãäýõ¿¿í 1: Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýý

1

2-5 íàñíû õ¿¿õäèéí õàìðàí ñóðãàëòûí õóâü /öýâýð æèí/

89.8%

90%

2

Öýöýðëýãèéí åðäèéí á¿ëãèéí õàìðàí ñóðãàëòûí õóâü /öýâýð æèí /

47.8

48%

3

Õóâèëáàð ñóðãàëòûí õàìðàí ñóðãàëòûí õóâü /öýâýð æèí /

46.4%

48%

Á¿òýýãäýõ¿¿í 2: Õºãæëèéí õºòºëáºð¿¿äèéí õýðýãæèëò

1

“Áàãøèéí õºãæèë ”

õºòºëáºðèéí õýðýãæèëò,áàãøèéí õÿíàëò,òýäíèé

õºãæèëä ãàðñàí àõèö,

ººð÷ëºëò

Ìýðãýæëèéí áàãøèéí õàíãàëòûí õóâü

100%

100%

“Áàãøëàõ ýðõ”-òýé áàãøèéí ýçëýõ õóâü

33.3%

100%

Îðîí íóòãèéí ñóðãàëòàíä õàìðàãäàæ,ìýðãýæèë

áîëîâñðîëîî äýýøë¿¿ëñýí áàãøèéí òîî/ýçëýõ

õóâü

3-100%

3-100%

Òºâëºðñºí ñóðãàëòàíä õàìðàãäàæ,

ìýðãýæèë áîëîâñðîëîî äýýø¿¿ëñýí áàãøèéí òîî

/ýçëýõ õóâü

3-100%

3-100%

Õ¿¿õýä íýã á¿ðèéã õºãæ¿¿ëýõ àðãà ç¿éí òåõíîëîãèä

ñóðàëöñàí áàãøèéí òîî/

ýçëýõ õóâü

3-100%

3-100%

2

“Àâüÿàñ ”õºòºëáºðèéí õýðýãæèëò,õ¿¿õýä íýã

á¿ðèéí àâüÿàñ,õºãæèë,

õ¿ì¿¿æ èë òºëºâøèëä

ãàðñàí àõèö,ººð÷ëºëò

Õ¿¿õäèéí õýðýãöýý,ñîíèðõîë,àâüàÿñûã èëð¿¿ëýõ

ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí õ¿¿õäèéí òîî

30

30

Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéã õºãæ¿¿ëýõ äóãóéëàíä

õàìðàãäñàí õ¿¿õäèéí òîî

60

70

Ýð¿¿ë ìýíä,áèå áÿëäðûí õºãæèëä íü àõèö ãàðñàí

õ¿¿õäèéí òîî

4

10

Õ¿¿õýä íýã á¿ðèéã õºãæ¿¿ëýõ

ñóðãàëòûí îð÷èí,õýðýãëýãäýõ¿¿íèé õàíãàëòàíä

çîðèóëñàí

õºðºí㺠îðóóëàëòûí õýìæýý /ìÿíãàí òºã /

10000.0

13000.0

3

“Íîì ” õºòºëáºðèéí õýðýãæèëò,íîìûí

ñàíãèéí ¿éë÷èëãýý

Á¿ëãèéí íîìûí ñàíãèéí ¿éë ÿâäëûã ººðèéí ¿ãýýð

ÿðèõûã îðîëäîõ,íàñàíä õ¿ðýã÷èäòýé õàìòðàí íîì óíøèõ,íîìûí ¿éë ÿâäëûã õàìòðàí ÿðèõ,æ¿æèã÷ëýí

òîãëîõ , íàñàíä õ¿ðýã÷äèéí òóñëàìæòàéãààð ø¿ëýã,

ýíãèéí çîõèîëûã àÿëãóóëàí óíøèõ,ñàéí

ìýääýã ¿ëãýðèéí çóðãèéã àæèãëàí ¿éë ÿâäëûã

äàðààëëûí äàãóó ÿðèõ çýðýã ÷àäâàðóóäûí

ýçýìøèëò /õ¿¿õäèéí òîî,õóâü/

40

55

Ãýðýýð íîì óíøèõààð àâñàí õ¿¿õäèéí òîî

60

70

Á¿ëãèéí íîìûí ñàíãèéí ôîíä áàÿæèëò,øèíýýð àâñàí

íîìûí òîî,çàðöóóëñàí õºðºí㺠/ìÿíãàí òºã/

40ø-500.0

50ø-700.0

           

Á¿òýýãäýõ¿¿í 3: Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûí õºãæèë

1

Öýöýðëýãèéí ýð¿¿ë,àþóëã¿é îð÷èí á¿ðä¿¿ëñýí áàéäàë

Öýöýðëýãèéí ýðñäýëä ñóóðèëñàí ¿íýëãýýíèé õóâü

30%áàãà ýðñäýëòýé

25%áàãà ýðñäýëòýé

Öýöýðëýãèéí ãàäààä òîãëîîìûí òàëáàéã

òîõèæóóëàõàä çàðöóóëñàí õºðºíãº

îðóóëàëò /ìÿíãàí òºã/

4000.0

10000.0

2

Áîëîâñðîëûí

÷àíàðûí øèíý÷ëýëä

îëîí

íèéòèéí îðîëöîîã õàíãàñàí áàéäàë

Õàìòðàí àæèëëàñàí òºðèéí áàéãóóëëàãûí òîî

2

2

Õàìòðàí àæèëëàñàí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí òîî

3

5

Õàìòðàí àæèëëàñàí ýöýã,ýõèéí òîî/õóâü

90-90%

100-100%

Õàìòðàí àæèëëàñàí èðãýäèéí òîî

50

50

3

Áîëîâñðîëûí

õ¿ðòýýìæ ,÷àíàð, öýöýðëýãèéí óäèðäàõ àæèëòàí áàãøèéí ¿éë àæèëëàãààíû

òàëààðõ

¿éë÷ë¿¿ëýã÷èéí

ñýòãýë õàíãàìæèéí

¿íýëãýý

Áàãøèéí òîî/õóâü

3-100%

3-100%

Àæèëëàãñäûí òîî/õóâü

20-100%

20-100%

Ýöýã,ýõèéí òîî/õóâü

90-88.8%

100-90%

Èðãýäèéí òîî/õóâü

40-80%

50-98%

4

Àéìàã,îðîí íóòãèéí áîëîâñðîëûí

ñàëáàðûã õºãæ¿¿ëýõ áîäëîãî,

òºëºâëºëòèéã õýðýãæèëòèéí áàéäàë

Àéìãèéí áîëîâñðîëûã 2011-2015 îíä õºãæ¿¿ëýõ ìàñòåð òºëºòëºãººíèé õýðýãæèëòèéí õóâü

80%

83%

Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 2013-2016îíû ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãººíèé õýðýãæèëòèéí õóâü

88%

90%

Àéìãèéí ýäèéí çàñàã,íèéãìèéã õºãæ¿¿ëýõ

2013 îíû ¿íäñýí ÷èãëýëèéí õýðýãæèëòèéí õóâü

88%

90%

Íóòãèéí óäèðäëàãûí øèéäâýðèéí õýðýãæèëòèéí

òîî

3

4

                                

Çóóíìîä                                                                                              2013 îí

ÀÉÌÃÈÉÍ ÇÀÑÀà ÄÀÐÃÀ ÁÎËÎÍ ÑÝÐÃÝËÝÍ ÑÓÌÛÍ ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ ÝÐÕËÝÃ×ÈÉÍ ÕÎÎÐÎÍÄ ÁÀÉÃÓÓËÑÀÍ ÃÝÐÝÝ

  1. îíû.....äóãààð.....ñàðûí.....íû ºäºð

ÍÝÃ.ÍÈÉÒËÝà ¯ÍÄÝÑËÝË

            1.1.Ýíýõ¿¿ ãýðýýíèé çîðèëãî íü: Àéìãèéí Çàñàã äàðãà áîëîí öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷ íàðûí õîîðîíä ãýðýýã õýðýãæ¿¿ëýõòýé õîëáîãäîí ¿¿ñýõ ýðõ,¿¿ðýã,õ¿ðýõ ¿ð ä¿í,Áîëîâñðîëûí ñòðàòåãèéí à÷ õîëáîãäîë,òîî õýìæýý,÷àíàð,¿ð ä¿íã ¿íýëæ,ä¿ãíýõ çàìààð òóñ ñóìûí áàãà íàñíû õ¿¿õäýä ¿ç¿¿ëýõ ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð,õ¿ðòýýìæ,¿ð àøãèéã äýýøë¿¿ëýõýä îðøèíî.

                   1.2.Ýíýõ¿¿ ãýðýýòýé õîëáîîòîé õàðèëöààã Áîëîâñðîëûí òóõàé,Áàãà äóíä áîëîâñðîëûí òóõàé,Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëü,Òºñâèéí òóõàé õóóëü,Õºäºëìºðèéí òóõàé,Àâèëãààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ òóõàé áîëîí áóñàä òîãòîîìæ,æóðàìä çààñíû äàãóó çîõèöóóëíà.

                                                                ÕΨÐ.ÇÀÕÈÀËÀÃ×ÈÉÍ ÝÐÕ,¯¯ÐÝÃ

                 2.1. Îðîí íóòãèéí áîëîâñðîëûí ñàëáàðûã õºãæ¿¿ëýõ áîäëîãî,òºëºâëºëòèéã õºãæëèéí õýðýãöýý øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýí øèíý÷èëæ,õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ;

                2.2. Ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí áàéðøèë,á¿òýö,õýâ øèíæèéã îíîâ÷òîé áîëãîõ çàìààð ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ÷àíàðûã äýýøë¿¿ëýõ,õºãæèë òºâò ìåíåæìåíòèéã õºãæ¿¿ëýõ ÷èãëýë áàéðèìòëàí óäèðäëàãà,çîõèîí áàéãóóëàëòààð õàíãàæ àæèëëàõ;

                  2.3. Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ò¿âøèíä õ¿¿õýä á¿ðèéã õºãæ¿¿ëýõ ñóðãàõ àðãà ç¿é,òåõíîëîãè,ñóðãàëòûí çîõèîí áàéãóóëàëòûã íýòð¿¿ëýõ àæëûã õýðýãæ¿¿ëýõýä áîäèò ñàíõ¿¿æèëòûã òºëºâëºæ,¿ð ä¿íã òîîöîõ;

                 2.4.Áàãø,óäèðäàõ àæèëòíû ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ ñóðãàëòàä óëñûí òºñºâëºñºí õºðºíãèéã çîðèóëàëòûí äàãóó ¿ð ºãººæòýé,çàðöóóëàõàä õÿíàëò òàâèõ,õóâèëáàðò ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéã ÷àíàðòàé õýðýãæ¿¿ëýõýä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ;

                2.5.Áàãø,óäèðäàõ àæèëòíûã òîãâîð ñóóðüøèëòàé àæèëëóóëàõ,òýäýíä îðîí ñóóöíû áîëîí áóñàä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ îðîí íóòãèéí áîäëîãûã òîäîðõîéëæ,õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ

                2.6.Îðîí íóòãèéí áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíû íýýëòòýé áàéäëûã õàíãàæ,öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷èéã õóóëü òîãòîîìæèíä íèéö¿¿ëýí èë òîä çàð÷ìààð ñîíãîí øàëãàðóóëæ, òîìèëæ ÷ºëººëºõ àæëûã õýâø¿¿ëýõ;

ÃÓÐÀÂ.ÖÝÖÝÐËÝØÈÉÍ ÝÐÕËÝÃ×ÈÉÍ ÝÐÕ,¯¯ÐÝÃ

               3.1. Öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷ íü áàãø,õ¿¿õýä íýã á¿ðèéã õºãæ¿¿ëýõ áîäëîãî õýðýãæ¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð äîð äóðäñàí ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.

             3.1.1. Îðîí íóòãèéí îíöëîã,íººö áîëîìæèä ñóóðèëàí óëñ,àéìàãò õýðýãæèæ áàéãàà áîëîâñðîëûí       øèíý÷ëýëèéí õºòºëáºðèéã ÷àíàðòàé á¿òýýë÷ýýð õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õàìæýý àâàõ;

             3.1.2. Ñóðãàëòûí òºëºâëºãºº,õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä áàãø íàðûã ìýðãýæèë,àðãà ç¿éí çºâëºãºº,óäèðäëàãààð õàíãàõ ¿éë àæèëëàãààíä õýëáýðäýõ,õýò çàãâàð÷ëàõ,óðàëäóóëàõ çýðýã øèíý÷ëýëèéí ¿éë ÿâöûã ãàæóóäóóëàõ,çºâëºãºº äýìæëýã ¿ç¿¿ëñíèé òºëºº áàãøààñ òºëáºð àâàõ çýðãýýð õóóëü òîãòîîìæ çºð÷èõã¿é áàéõ,ìýðãýæëèéí çýðýã,óðàìøóóëàë, íýìýãäýë îëãîõ çýðýã áàãøèéí õºãæëèéã äýìæèõ àæëûã õóóëü òîãòîîìæèä íèéö¿¿ëýí çºâ,îíîâ÷òîé çîõèîí áàéãóóëàõ õýì õýìæýý,ñî¸ëûã õýâø¿¿ëýõ;

             3.1.3. Áàãø àæëûí áàéðàíäàà õºãæèõ íºõöºë á¿ðä¿¿ëýõ çîðèëãîîð “Áàãø õºãæëèéí òàìõèì”-ûí ¿éë àæèëëàãààã òîãòìîëæóóëàõ;

              

            

            3.1.4. “Íîì” õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä ýöýã ýõèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ,öýöýðëýãèéí íîìûí õàíãàìæèéã ñàéæðóóëàõ çàìààð õ¿¿õäèéã íîìòîé íºõºðë¿¿ëýõ,îþóíû àëæààëûã òàéëàõ øàòðûí êëóáûí ¿éë àæèëëàãààã õ¿¿õäèéí íàñíû îíöëîãò òîõèðóóëàí ºðí¿¿ëýõ;

             3.1.5. Õ¿¿õäèéã ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿çëýãò òîãòìîë õàìðóóëæ,öýöýðëýã,ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûí óÿëäààã õàíãàí,ýöýã ýõèéí “Ãýð á¿ë- õ¿¿õäèéí õàðèëöàà”-íû òàëààðõ ìýäëýã,ìýäýýëëèéí ¿ð ä¿íã ñàéæðóóëàõ;

             3.1.6. Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí àìüäðàëûã íèéãýì,ýäèéí çàñãèéí ñºðºã íºëººë뺺ñ õàìãààëàõ,õ¿¿õäèéí àâüÿàñ ÷àäâàðûã íýýí õºãæ¿¿ëýõ òààòàé îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ

             3.2. Áîëîâñðîëûí ÷àíàð,õ¿ðòýýìæ,ºðñºëäºõ ÷àäâàðûã ñàéæðóóëàõ ÷èãëýëýýð äîð äóðäñàí ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.

             3.2.1. Öýöýðëýãèéí õ¿¿õäèéí õîîë õ¿íñíèé õàíãàìæ,ò¿ãýýëò,õàäãàëàëò,àøèãëàëòàíä ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãà,ýöýã,ýõ,îëîí íèéòèéí õÿíàëòûã òîãòìîëæóóëæ,ýðñäýëýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã òîãòìîë àâàõ

             3.2.2. Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí çàì,òýýâðèéí áîëîí áóñàä áîëçîøã¿é îñîë ãýìòëýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ,ãýìò õàëäëàãààñ õàìãààëàõ,á¿õèé ë îð÷èíä àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõàä ÷èãëýñýí çîõèîí áàéãóóëàëòûí àðãà õýìæýý àâàõ;

             3.2.3. Öýöýðëýãèéí õ¿¿õýä,òýäíèé ýöýã ýõ,àñðàí õàìãààëàã÷ààñ õóóëü òîãòîîìæèä çààñíààñ áóñàä íºõö뺺ð òºëáºð, õóðààìæ àâàõ çýðýã çºð÷èë ãàðãóóëàõã¿é áàéõ òàëààð óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àæèë çîõèîí áàéãóóëàõ;

             3.2.4. Àâëèãààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ¸ñ ç¿éòýé òºðèéí àëáûã òºëºâø¿¿ëýõ àæëûã ¿å øàòòàéãààð çîõèîí áàéãóóëàõ

ĪЪÂ.ÃÝÐÃÝÝÍÈÉ ÕÝÐÝÃÆÈËÒÈÉà įÃÍÝÕ ÒÎÎÍ ÁÎËÎÍ ×ÀÍÀÐÛÍ

ØÀËÃÓÓÐ ¯Ç¯¯ËÝËÒ

             4.1. Ýíýõ¿¿ ãýðýýíèé øàëãóóðûã õàíãàñàí ýñýõèéã ¿íýëýõäýý Òºñâèéí òóõàé õóóëü áîëîí Áîëîâñðîë,øèíæëýõ óõààíû ñàëáàðò ìºðäºæ áóé ä¿ðýì,æóðàì,çààâàð,ñòàíäàðò,íîðì,áóñàä õóóëü òîãòîîìæèéã ¿íäýñëýíý.

           4.2. Ýíýõ¿¿ ãýðýýã óäàà äàðàà çºð÷ñºí áîëîí ñàëáàðûí õºðºíãèéã çîðèóëàëòûí áóñààð àøèãëàñàí òîõèîëäîëä ãýðýýíèé ¿¿ðãýý íîöòîé çºð÷ñºíä òîîöíî.

ÒÀÂ.ÃÝÐÝÝÍÈÉ ÕÝÐÝÃÆÈËÒÈÉà ÒÀÉËÀÃÍÀÕ,ÃÝÐÝÝà įÃÍÝÕ

           5.1. Çàõèàëàã÷ íü ãýðýýã óëèðàë,æèëýýð ä¿ãíýíý.

ÇÓÐÃÀÀ.ÃÝÐÝÝÍÈÉ ÕÓÃÀÖÀÀ

           6.1. Ýíýõ¿¿ ãýðýý íü 2013-2014 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí õóãàöààíä ¿éë÷èëíý.

ÄÎËÎÎ.ÃÝÐÝÝ Õ¯×ÈÍ ÒªÃªËĪРÁÎËÎÕ

         7.1. Ýíýõ¿¿ ãýðýý íü òàëóóä ãàðûí ¿ñýã çóðàí,òàìãà äàðæ áàòàëãààæóóëñíààð õ¿÷èí òºãºëäºð      ¿éë÷èëíý.

ÇÀÕÈÀËÀÃ×                                                                               ÒªËªªËªÍ ÕÝÐÝÃƯ¯ËÝÃ×

ÄÎÐÆÈÉÍ ÁÀßÐÁÀÒ                                                                 ÑÝÐÃÝËÝÍ ÑÓÌÛÍ ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ                

                                                                                        ÝÐÕËÝÃ× ÁÀÒ̪ÍÕ ÁßÌÁÀÄÎÐÆ

------------------------------------                                                                     -------------------------------                     /ãàðûí ¿ñýã /               /ãàðûí ¿ñýã/

                                                                                                                                                 ÕÀÂÑÐÀËÒ -1

¹

Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò

Õ¿ðñýí

ò¿âøèí

2013 îíä

õ¿ðýõ

ò¿âøèí

Á¿òýýãäýõ¿¿í 1: Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýý

1

2-5 íàñíû õ¿¿õäèéí õàìðàí ñóðãàëòûí õóâü /öýâýð æèí/

89.8%

90%

2

Öýöýðëýãèéí åðäèéí á¿ëãèéí õàìðàí ñóðãàëòûí õóâü /öýâýð æèí /

47.8

48%

3

Õóâèëáàð ñóðãàëòûí õàìðàí ñóðãàëòûí õóâü /öýâýð æèí /

46.4%

48%

Á¿òýýãäýõ¿¿í 2: Õºãæëèéí õºòºëáºð¿¿äèéí õýðýãæèëò

1

“Áàãøèéí õºãæèë ”

õºòºëáºðèéí õýðýãæèëò,áàãøèéí õÿíàëò,òýäíèé

õºãæèëä ãàðñàí àõèö,

ººð÷ëºëò

Ìýðãýæëèéí áàãøèéí õàíãàëòûí õóâü

100%

100%

“Áàãøëàõ ýðõ”-òýé áàãøèéí ýçëýõ õóâü

33.3%

100%

Îðîí íóòãèéí ñóðãàëòàíä õàìðàãäàæ,ìýðãýæèë

áîëîâñðîëîî äýýøë¿¿ëñýí áàãøèéí òîî/ýçëýõ

õóâü

3-100%

3-100%

Òºâëºðñºí ñóðãàëòàíä õàìðàãäàæ,

ìýðãýæèë áîëîâñðîëîî äýýø¿¿ëñýí áàãøèéí òîî

/ýçëýõ õóâü

3-100%

3-100%

Õ¿¿õýä íýã á¿ðèéã õºãæ¿¿ëýõ àðãà ç¿éí òåõíîëîãèä

ñóðàëöñàí áàãøèéí òîî/

ýçëýõ õóâü

3-100%

3-100%

2

“Àâüÿàñ ”õºòºëáºðèéí õýðýãæèëò,õ¿¿õýä íýã

á¿ðèéí àâüÿàñ,õºãæèë,

õ¿ì¿¿æ èë òºëºâøèëä

ãàðñàí àõèö,ººð÷ëºëò

Õ¿¿õäèéí õýðýãöýý,ñîíèðõîë,àâüàÿñûã èëð¿¿ëýõ

ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí õ¿¿õäèéí òîî

30

30

Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéã õºãæ¿¿ëýõ äóãóéëàíä

õàìðàãäñàí õ¿¿õäèéí òîî

60

70

Ýð¿¿ë ìýíä,áèå áÿëäðûí õºãæèëä íü àõèö ãàðñàí

õ¿¿õäèéí òîî

4

10

Õ¿¿õýä íýã á¿ðèéã õºãæ¿¿ëýõ

ñóðãàëòûí îð÷èí,õýðýãëýãäýõ¿¿íèé õàíãàëòàíä

çîðèóëñàí

õºðºí㺠îðóóëàëòûí õýìæýý /ìÿíãàí òºã /

10000.0

13000.0

3

“Íîì ” õºòºëáºðèéí õýðýãæèëò,íîìûí

ñàíãèéí ¿éë÷èëãýý

Á¿ëãèéí íîìûí ñàíãèéí ¿éë ÿâäëûã ººðèéí ¿ãýýð

ÿðèõûã îðîëäîõ,íàñàíä õ¿ðýã÷èäòýé õàìòðàí íîì óíøèõ,íîìûí ¿éë ÿâäëûã õàìòðàí ÿðèõ,æ¿æèã÷ëýí

òîãëîõ , íàñàíä õ¿ðýã÷äèéí òóñëàìæòàéãààð ø¿ëýã,

ýíãèéí çîõèîëûã àÿëãóóëàí óíøèõ,ñàéí

ìýääýã ¿ëãýðèéí çóðãèéã àæèãëàí ¿éë ÿâäëûã

äàðààëëûí äàãóó ÿðèõ çýðýã ÷àäâàðóóäûí

ýçýìøèëò /õ¿¿õäèéí òîî,õóâü/

40

55

Ãýðýýð íîì óíøèõààð àâñàí õ¿¿õäèéí òîî

60

70

Á¿ëãèéí íîìûí ñàíãèéí ôîíä áàÿæèëò,øèíýýð àâñàí

íîìûí òîî,çàðöóóëñàí õºðºí㺠/ìÿíãàí òºã/

40ø-500.0

50ø-700.0

           

Á¿òýýãäýõ¿¿í 3: Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûí õºãæèë

1

Öýöýðëýãèéí ýð¿¿ë,àþóëã¿é îð÷èí á¿ðä¿¿ëñýí áàéäàë

Öýöýðëýãèéí ýðñäýëä ñóóðèëñàí ¿íýëãýýíèé õóâü

30%áàãà ýðñäýëòýé

25%áàãà ýðñäýëòýé

Öýöýðëýãèéí ãàäààä òîãëîîìûí òàëáàéã

òîõèæóóëàõàä çàðöóóëñàí õºðºíãº

îðóóëàëò /ìÿíãàí òºã/

4000.0

10000.0

2

Áîëîâñðîëûí

÷àíàðûí øèíý÷ëýëä

îëîí

íèéòèéí îðîëöîîã õàíãàñàí áàéäàë

Õàìòðàí àæèëëàñàí òºðèéí áàéãóóëëàãûí òîî

2

2

Õàìòðàí àæèëëàñàí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí òîî

3

5

Õàìòðàí àæèëëàñàí ýöýã,ýõèéí òîî/õóâü

90-90%

100-100%

Õàìòðàí àæèëëàñàí èðãýäèéí òîî

50

50

3

Áîëîâñðîëûí

õ¿ðòýýìæ ,÷àíàð, öýöýðëýãèéí óäèðäàõ àæèëòàí áàãøèéí ¿éë àæèëëàãààíû

òàëààðõ

¿éë÷ë¿¿ëýã÷èéí

ñýòãýë õàíãàìæèéí

¿íýëãýý

Áàãøèéí òîî/õóâü

3-100%

3-100%

Àæèëëàãñäûí òîî/õóâü

20-100%

20-100%

Ýöýã,ýõèéí òîî/õóâü

90-88.8%

100-90%

Èðãýäèéí òîî/õóâü

40-80%

50-98%

4

Àéìàã,îðîí íóòãèéí áîëîâñðîëûí

ñàëáàðûã õºãæ¿¿ëýõ áîäëîãî,

òºëºâëºëòèéã õýðýãæèëòèéí áàéäàë

Àéìãèéí áîëîâñðîëûã 2011-2015 îíä õºãæ¿¿ëýõ ìàñòåð òºëºòëºãººíèé õýðýãæèëòèéí õóâü

80%

83%

Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 2013-2016îíû ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãººíèé õýðýãæèëòèéí õóâü

88%

90%

Àéìãèéí ýäèéí çàñàã,íèéãìèéã õºãæ¿¿ëýõ

2013 îíû ¿íäñýí ÷èãëýëèéí õýðýãæèëòèéí õóâü

88%

90%

Íóòãèéí óäèðäëàãûí øèéäâýðèéí õýðýãæèëòèéí

òîî

3

4