Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 33

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

Strict Standards: Declaration of JCacheControllerPage::store() should be compatible with JCacheController::store($data, $id, $group = NULL) in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/cache/controller/page.php on line 199

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 115

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools/libs/ztgzip.php on line 153

Strict Standards: Non-static method JFTP::getInstance() should not be called statically in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 412

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php:33) in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/libs/zt_tools.php on line 226

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sergelen/includes/application.php on line 539

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255
СЭРГЭЛЭН СУМЫН АЛТАНТҮЛХҮҮР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

СЭРГЭЛЭН СУМЫН АЛТАНТҮЛХҮҮР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ

                                                                                   Áîëîâñðîë ñî¸ë øèíæëýõ óõààíû ñàéäûí 2005 îíû 405 äóãààð òóøààëûí õàâñðàëò

Òºâ ñýðãýëýí ñóìûí àëòàíò¿ëõ¿¿ð öýöýðëýãèéí ¿ëãýð÷èëñýí ä¿ðýì

1.1.Ñýðãýëýí ñóìûí öýöýðëýã íü: Õ¿¿õäèéí öýöýðëýãèéí ¿ëãýð÷èëñýí ä¿ðýìä çààñíû äàãóó Ìîíãîë Óëñûí Áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëü,áàãà äóíä áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëü áóñàä õóóëü õîëáîãäîõ òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãààñ ãàðãàñàí òóøààë øèéäâýðèéã ¿éë àæèëëàãààíäàà ìºðäºæ àæèëëàíà.

1.2.Öýöýðëýã íü ººðèéí îíöëîãò òîõèðóóëàí öýöýðëýãèéí ä¿ðýì áîëîâñðóóëàí ìºðäºæ áîëíî.

1.3.Öýöýðëýã íü òóõàéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààã çîõèöóóëàí äîòîîä æóðàìòàé áàéíà.

1.4.Öýöýðëýã íü îðîí íóòãèéí áîëîâñðîëûí óäèðäàõ áàéãóóëëàãààñ ãàðãàñàí ìýðãýæëèéí óäèðäàìæ ÷èãëýëèéã áàðèìòàëíà.

1.5.Öýöýðëýã íü áàéãóóëëàãàà õºãæ¿¿ëýí ¿çýë áàðèìòëàë õýòèéí áîëîí ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãººòýé áàéíà

1.6. Öýöýðëýã íü àðä÷èëàë èë òîä áàéäàë õàìòûí óäèðäëàãûí çàð÷èìä òóëãóóðëàí ¿éë àæèëëàãààãàà çîõèîí áàéãóóëíà

1.7.öýöýðëýãò ýðõëýã÷ áàãø òóñëàõ áàãø òîãîî÷ áîîëîí áóñàä ¿éë÷èëãýýíèé àæèë÷èä àæèëëàíà

ÕΨÐ.Öýöýðëýãèéí á¿òýö óäèðäëàãà

2.1. Öýöýðëýãèéí ººðèéí óäèðäëàãûã öýöýðëýãèéí çºâëºë àðãà ç¿éí óäèðäëàãûã öýöýðëýãèéí çààõ àðãûí íýãäýë õýðýãæ¿¿ëíý

2.2. Öýöýðëýãèéí áàãà á¿ëýã äóíäæààð 15-20 áýëòãýë á¿ëýã íü 25-3 õ¿¿õýäòýéãýýð çîõèîí áàéãóóëíà. Öýöýðëýã íü ãýðò áàéðëàäàã áîë 20-èîñ èë¿¿ã¿é õ¿¿õýäòýé áàéíà .

2.4. Öýöýðëýã íü ñàëáàð á¿ëýãòýé áàéæ áîëíî .

2.5. Õºíãºí õýëáýðèéí õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéã öýöýðëýãèéí åðäèéí á¿ëãèéí õ¿¿õä¿¿òýé õàìò ñóðãàæ áîëíî.Íýã á¿ëýãò õºíãºí õýëáýðèéí õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õî¸ð õ¿ðòýë õ¿¿õýä áàéæ áîëíî.

2.6.Öýöýðëýã íü õàìðàí ñóðãàõ òîéðãèéí öýöýðëýãò õàìðàãäààã¿é ñóðãóóëèéí ºìíºõ íàñíû õ¿¿õýä õóèëáàðò ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëæ áîëíî.õ¿¿õýä 200 öàãèéí ñóðãàëòàíä õàìðàãäñàí òîõèîëäîëä òýäíèéã ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëä õàìðàãäñàíä òîîöíî

3.Õ¿¿õäèéã õºãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû çîõèîí áàéãóóëàëò

3.1.Öýöýðëýã íü áàãà íàñíû õ¿¿õäèéã àñðàí õàìãààëàõ,òýäíèé áèå áÿëäàð,îþóí óõààí,íèéãýìøèõ¿éí õºãæëèéã õàíãàõ ¿éë àæèëëàãàà çîõèîí áàéãóóëàõûí çýðýãöýý ýöýã ýõ õ¿¿õäýý õºãæ¿¿ëæ,õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõýä äýìæëýã ¿ç¿¿ëíý  

3.2.áàãà íàñíû õ¿¿õäèéã õºãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãàà íü òýäíèé íàñ,ñýòýõ¿é,õºãæëèéí ò¿âøèí,õýðýãöýý ñîíèðõîëä íèéöñýí áàéíà

3.3. Öýöýðëýã íü ѪÁ-ûí ñòàíäàðòàä íèéö¿¿ëýí îðîí íóòãèéí áîëîí öýöýðëýãèéíõýý îíöëîãò òîõèðñîí ñóðãàëòûí õºòºëáºð áîëîâñðóóëæ ìºðäºíº.

3.4. Öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷ íü 1 ºäðèéí àæëûí öàãò áàãòààí áàãø íàðòàà äàðààõ ºäðèéí õè÷ýýë,¿éë àæèëëàãàà çîõèîí áàéãóóëàõàä áýëòãýõ 1-2 öàãèéí çîõèöóóëàëò õèéæ ºãíº

3.5. Áàãøèéí õè÷ýýë,¿éë àæèëëàãààíä áýëòãýõ õóãàöààíä òóñëàõ áàãø õ¿¿õýäòýé õàìò áàéíà.

3.6.Öýöýðëýãèéí áàãø íü áàãøëàõ ýðõòýé áàéíà.

3.7.Öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷ íü áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí ñýòãýë ñóäëàà÷,áàãø ìýðãýæèëòýé áàéíà.

3.8.Öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷ íü áàãø íàðèéã ìýðãýæèë àðãà ç¿éí óäèðäëàãààð õàíãàæ,ñóðãàëòûí ¿éë àæèëëàãàà,¿ð ä¿íä õÿíàëò òàâèíà.

3.9.Òóñëàõ áàãø íü õ¿¿õäèéã õºãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãàà çîõèîí áàéãóóëàõàä áàãøèä äýìæëýã ¿ç¿¿ëíý.

3.10 Öýöýðëýã áàãà íàñíû õ¿¿õäèéã õºãæ¿¿ëýõ,õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð 3 êðåäèò öàãààñ äîîøã¿é õóãàöààíû ñóðãàëòàíä õàìðàãäñàí òóñëàõ áàãøèéã àæèëóóëíà.

3.11. Öýöýðëýã íü ¸ñ ñóðòàõóóí,ýð¿¿ë ìýíäèéí áîëîâñðîëûí àíõíû ìýäýãäõ¿¿í ýçýìø¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð íýìýëò ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëæ áîëíî.

3.12. õ¿¿õäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ,òýäíèéã ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ,÷èéðýãæ¿¿ëýõ àæëûã ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûí äýìæëýãòýéãýýð çîõèîí áàéãóóëíà.

4.ÑÀÍÕ¯¯ÆÈËÒ

4.1. Öýöýðëýãèéí ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë àæèëëàãàà íü áèå äààñàí áàéíà

4.2. Öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷ íü ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë àæèëëàãààíûõàà ä¿íã öýöýðëýãèéí çºâëºë õàìò îëîí,ýöýã ýõýä òàéëàãíàíà.