2015 – 2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ

                 СЭРГЭЛЭН СУМЫН “АЛТАНТҮЛХҮҮР”ЦЭЦЭРЛЭГИЙН              
           2015 – 2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ

ЗОРИЛГО : Хүний хөгжлийн үндсэн суурь үе болох бага насанд нь хүүхэд бүрийг өөрийн хөгжилийн онцлог,авяас билэг,бүтээлч үйлээрээ эрүүл аюулгүй орчин хөгжих боломжийг бүрдүүлэн өөртээ итгэлтэй,бие бялдар,оюун ухаан,сэтгэхүй,ёс суртахууны зөв төлөвшилтэй хув хүн болгон хөгжүүлэхэд оршино.

 

ЗОРИЛТ:

1.Сургуулийн өмнөх боловсролын чанарын шинэчлэл

Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтыг 85%-д хүргэнэ.

2. Аймгийн Засаг даргын 2012 – 2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Зөв монгол хүүхэд” хөтөлбөр төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг ханган хэрэгжүүлнэ.

3.Сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн.

  • Багш нь судалаач,эрэл хайгуул хийдэг байх
  • Багш ажилтан бүрт ажлын цагийг бүтээлтэй,цаг                     ашиглалтын тооцоотой байж бодит ажлыг бүтээл болгон “Хүүхэд бүрийг тэгш хөгжүүлье”,”Хүн бүр бүтээлчээр ажиллая” гэсэн уриан дор иргэдийн итгэлийг хүлээсэн хүүхэд хөгжлийн төв байх эрхэм зорилтыг дэвшүүлж байна.
  • Багш бүр хөгжил төвт үнэлгээний арга зүйд суралцан,үр дүнг тооцон ажиллана.

2. Авъяас хөтөлбөр

  • 2-5 насны хүүхдийн хэрэгцээ,сонирхол,хөгжлийн суурь судалгааг нарийвчлан хийж үр дүнг тооцон өөрийн орон нутгийн онцлогт нийцүүлэн хүүхэд бүрийн авъяасыг хөгжүүлэх,ажилтанд хүргэх арга зүйг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.
  • 5-10 төрлийн дугуйланд нийт хүүхдийн 70-80 хувийг хамруулна.
  • Хүүхэд төвт хөгжлийн таатай орчинг бүрдүүлэх ажлыг цэцэрлэг,багш,олон нийтийн хамтын ажиллагаанд түшиглэн зохион байгуулна.

3. Ном хөтөлбөр

  • Бага насны хүүхдэд зурагтай ном сонирхон үзэх,насанд хүрэгчидтэй хамтран ном унших,номын үсэг,зургийг ялган нэрлэх,зургийг ажиглаад энгийн асуулт тавих,асуултанд хариулах чадварыг эзэмшүүлнэ.

4. Багшийн хөгжлийн хөтөлбөр

  • “Багшийн хөгжил” сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулан,багш хөтөлбөрийн хөгжлийн дагуу нутгийн болон ажлын байран дээрх сургалтыг үе шаттайгаар зорион багуулж,багш нарыг бүрэн харуулна.
  • Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын мэргэжлийн багшийн хангалтийг 100%-д хүргэнэ.
  • Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын удирдах ажилтан,багш,ажиллагсдад ёс зүйн хэм хэмжээ,ёс зүйн дүрмийг зөв соёл болгон төлөвшүүлнэ.

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЗӨВЛӨЛ