Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 33

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

Strict Standards: Declaration of JCacheControllerPage::store() should be compatible with JCacheController::store($data, $id, $group = NULL) in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/cache/controller/page.php on line 199

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 115

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools/libs/ztgzip.php on line 153

Strict Standards: Non-static method JFTP::getInstance() should not be called statically in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 412

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php:33) in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/libs/zt_tools.php on line 226

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sergelen/includes/application.php on line 539

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255
2012-2013 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

2012-2013 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ

Òºâ Ñýðãýëýí ñóìûí Àëòàí ò¿ëõ¿¿ð öýöýðëýãèéí 2012-2013 îíû õè÷ýýëèéí æèëä äýâø¿¿ëñýí çîðèëò                                                                                                                            

Çîðèëò: ” Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëü”

Òºâ àéìãèéí áîëîâñðîëûí ñàëáàðûã 2012 –2015 îíä õºãæ¿¿ëýõ ìàñòåð òºëºâëºãººíèé II- ð õýñýã 2012 îíä àéìãèéí íèéìãýì ýäèéí çàñãèéã õºãæ¿¿ëýõ ¿íäñýí ÷èãëýë íèéãìèéí ñàëáàðûí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûã äýýøë¿¿ëýõ õîðøîîíû õºãæëèéã äýìæèõ

æèëèéí àæëûã òºëºâëºíº.Ñóìûí çàñàã äàðãûí ìºðèéí õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí õºãæëèéí ñòàíäàðòûã õàíãàæ õ¿¿õäèéí õýðýãöýýíä òóëãóóðëàñàí ñóðãàëòûã çîõèîí áàéãóóëàõ áàãø íü : ñóäëàà÷,ýðýë õàéãóóë÷ õèéäýã áàéõ,áàãø àæèëòàí á¿ð àæëûí öàãûí á¿òýýëòýé öàã àøèãëàëòûí òîîöîîòîé áàéæ áîäèò àæèëóóäûã á¿òýýë áîëãîí òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé àëáûã íýýëòòýé èë òîä,õ¿ðòýýìæòýé,÷àíàðòàé çîõèîí áàéãóóëæ,ñî¸ë÷,¸ñ ç¿éòýé,ýð¿¿ë ìýíäèéã äýìæèã÷ íîãîîí ìîäòîé áàéãóóëëàãà áîëæ “ õ¿¿õýä á¿ðèéã òýãø õºãæ¿¿ëüå Õ¿í á¿ð á¿òýýë÷ýýð àæèëëúÿ ãýñýí óðèàí äîîð èðãýäèéí õ¿ëýýñýí õ¿¿õýä õºãæëèéí òºâ áàéõ, ýðõýì çîðèëãûã äýâø¿¿ëæ áàéíà

Çîðèëò:1. Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí õºãæëèéí ñòàíäàðò ñóðãàëòûí îð÷íû ñòàíäàðòûã ìºðäºæ àæèëëàíà

2.2012-2013 îíû õè÷ýýëèéí æèëä õàìðàí ñóðãàëòûã 95,3% -ä õ¿ðãýæ ºìíºõ îíûõîîñ 5%-èàð àõèóëíà

3. áàãøëàõ áîëîâñîí õ¿÷íèé ÷àäàâõûã íýìýãä¿¿ëæ 2 áàãøèéã ѪÁ-ûí ñóðãóóëüä ñóðàõ íºõöºë áîëîìæîîð íü õàíãàíà

4. Öýöýðëýãèéí áàðèëãûí õ¿÷èí ÷àäëûí àøèãëàëòûã ñàéæðóóëàõ õ¿¿õýä õºãæëèéí òºâ,òîãëîîìûí òàíõèì,”Àðäèéí ¸ñ çàíøëûí ºð㺺 “ çýðãèéã øèíýýð òîõèæóóëàõààñ ãàäíà,ãàäààä òàëáàéãàà ºðãºòãºí òîãëîîìûí òºðëèéã îëøðóóëàí ãýðýëò¿¿ëýã õèéõ

5. Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí àâúÿàñ áèëãèéã õºãæ¿¿ëýõ òýäíèé ñîíèðõîë,õýðýãöýýíä íèéöñýí òºðºë á¿ðèéí ñåêö ,äóãóéëàí òîãòìîë àæèëëóóëæ òàéëàíã ýöýã ýõ èðãýäýä óëèðàë á¿ð òàâüæ õýâøèõ

6. Ìàë÷èí ºðõèéí 70í õ¿¿õäèéã çóíû ãýð õóâèëáàðò ñóðãàëòààð 10-20í õ¿¿õýä õàìðóóëàí ÿâóóëûí áàãøèéã àæèëóóëíà

7. Ñóðãóóëèéí ºìíºõ íàñíû õ¿¿õäèéí ñýòãýí áîäîõ óð ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ õ¿¿õäèéí õºãæëèéã õàíãàõ 4-5 íàñòàé õ¿¿õäèéã ñóðãóóëä áýëòãýõ ñóðãàëòûí àãóóëëàãà õºòºëáºð,àðãà ç¿éã íýâòð¿¿ëíý.

8.Àæëûí áàéðíû ñóðãàëòûí ¿ð ºãººæ ÷àíàðûã ñàéæðóóëàí áàãø àæèëòàí á¿ð öàãèéã ìåíåæìåíòòýé àæèëëàæ,õýâøèõ èíòåðíýò ìýäýýëëèéã õýðýãëýý áîëãîõ àíãëè õýë, ìîíãîë áè÷ãèéí ñóðãàëò õºòºëáºðò õàìðàãäàõ, óðãèéí áè÷ãèéã õºòëºæ õýâøèõ çýðýã ¿å øàòòàé àæèëëóóäûã çîõèîí áàéãóóëàõ .

9.¨ñ ç¿éí ä¿ðìèéã çºâ ñî¸ë÷ áîëãîí òºëºâø¿¿ëíý.

10.Áàãèéí öýöýðëýãèéí îð÷èíã ñàéæðóóëàí ãàäààä òîãëîîìûí òàëáàéã òîõèæóóëàõ.

11.Áàãø àæèë÷äûã óëñ àéìãèéí ÷àíàðòàé óðàëäààí òýìöýýíä õ¿¿õä¿¿äýý îðîëöóóëàí ìºí ººðºº îðæ àìæèëò ãàðãàõ íºõöºë áîëîìæîîð õàíãàõ. / øàãíàæ óðàìøóóëàõ /

12.Öýöýðëýãèéí 50í æèëèéí îé óãòñàí 50í á¿òýýë÷ àæèëä íèéò áàãø àæèë÷èä á¿òýýë÷ýýð îðîëöîíî

13.Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýã . Òºðèéí çàõèðãàà áîëîí ÿâóóëàõàä àëáàí áàéãóóëëàãà ýöýã ýõ,èðãýä,îëîí íèéòèéí áàéãóóëãóóäòàé ñàíàë ñîëèëöîí õàìòðàí àæèëëàõàä áýëýí áàéíà.