ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Çàñãèéí ãàçðûí 2010 îíû 288 äóãààð òîãòîîëûí õàâñðàëò

             Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí ¸ñ ç¿éí ä¿ðýì

Íýã. Íèéòëýã ¿íäýñëýë

1.Òºðèéí çàõèðãààíû àëáàí õààã÷èéí àëáàíû ¿éë àæèëëàãààíä áàðèìòëàõ ¸ñ ç¿éí õýì õýìæýýã òîãòîîí õýâø¿¿ëýõýä ýíý

Дэлгэрэнгүй...

“Алтантүлхүүр” цэцэрлэгийн хөдөлмөрийн дотоод журам

Сэргэлэн сумын Алтантүлхүүр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ....оны .....-р
сарын ....-ны өдрийн тоот тушаалын хавсралт

“Алтантүлхүүр” цэцэрлэгийн хөдөлмөрийн дотоод журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

         1,1 Цэцэрлэгийн хөдөлмөрийн дотоод журам /цаашид дотоод журам/-ыг цэцэрлэгийн захиргаа ба багш ажиллагсадын хоорондын хөдөлмөрийн харилцаа, тус цэцэрлэгийн хүмүүжил сургалтын онцлог нөхцөл байдалд тохируулан “Хөдөлмөрийн тухай хууль” “СӨБ-ын тухай хууль”, “Боловсролын тухай хууль”,

Дэлгэрэнгүй...