Стратегийн хэрэгжилтийн шалгуур үзүүлэлт

Стратегийн хэрэгжилтийн шалгуур үзүүлэлт

2015 оны 12-р сар

 

Шалгуур үзүүлэлт

2015 хүрэх түвшин

2015 хүрсэн түвшин

1

Бүртгэгдсэн ХТХШ-ээс улаан бурхан өвчний онош үгүйсгэгдсэн тохиолдлын тоо \100,000 хүн амд\

1%

-

2

Улаанбурхан өвчний онош үгүйсгэгдсэн сэжигтэй нэгээс дээш тохиолдол бүртгэгдсэн аймаг, дүүргийн хувь \100,000 хүн амд\

80%

-

3

Улаанбурхан өвчний сэжигтэй тохиолдлын тандалт ын судалгааг хугацаанд нь бүрэн хийсэн хувь \мэдээлснээс хойш 48 цагийн дотор \

90%

100.0

4

Улаан бурхан өвчний сэжигтэй тохиолдлоос шаардлага хангасан цусны сорьц хугацаанд нь ирүүлсэн хувь \тууралт гарснаас хойш 14 хоногийн дотор \

95%

100.0

5

Лабораторид хүлээн авсан сорьцын хариуг 7 хоногийн дотор тандалтын нэгжид эргэн мэдээлэх хувь

95%

100.0

6

Тандалтын 7 хоногийн мэдээг бүрэн өгсөн хувь

98%

85.2

7

Тандалтын сарын мэдээг хугацаанд нь өгсөн хувь

99%

100.0

8

Улаанбурхан өвчний сэжигтэй нийт тохиолдлоос эмнэл зүйгээр батлагдсан тохиолдлын эзлэх хувь

1%

 

9

УГУ –ын эсрэг вакцины 1 дүгээр тунгийн хамралтын хувь

95%

100.0

10

УГУ –ын эсрэг вакцины 2 дугаар тунгийн хамралтын хувь

95%

98.2

11

Улаанбурханы өвчлөлийн үзүүлэлт

0.0

11

Шалгуур үзүүлэлт гаргасан:                                     Б.Мөнхсайхан

Хянасан: ЭМТ-ийн дарга.                                             Х.Ариун-Эрдэнэ