Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 33

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

Strict Standards: Declaration of JCacheControllerPage::store() should be compatible with JCacheController::store($data, $id, $group = NULL) in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/cache/controller/page.php on line 199

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 115

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools/libs/ztgzip.php on line 153

Strict Standards: Non-static method JFTP::getInstance() should not be called statically in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 412

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php:33) in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/libs/zt_tools.php on line 226

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sergelen/includes/application.php on line 539

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255
ОРЧНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД ХӨТӨЛБӨРИЙН 2015 ОНЫ ЖИЛЙИН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

ОРЧНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД ХӨТӨЛБӨРИЙН 2015 ОНЫ ЖИЛЙИН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

“Îð÷íû ýð¿¿ë ìýíä” õºòºëáºðèéí 2015 îíû æèëèéí ýöñèéí òàéëàí

       2015 îíû 11-ð ñàðûí 30

 

¹

Õºòºëáºðèéí агууллага

ÿéöýòãýë

 

Îð÷íû ýð¿¿ë ìýíä

ÌÓÇÃ-ûí 2005.12.14-íû 245-ð òîãòîîë, ÀÇÄ-ûí 2006.04.11- íû 150 –ð çàõèðàìæ

  • 2006-2009
  • 2010-2015

Õºòºëáºðèéí çîðèëãî

Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íûã áîõèðäóóëæ áàéãàà õ¿÷èí ç¿éëèéã áàãàñãàõ,îð÷íû ýð¿¿ë ìýíäèéã ñàéæðóóëõàä ÷èãëýñýí ¿éë àæèëëàãààã ýð÷èìæ¿¿ëýõ ñàëáàð õîîðîíäûí çîõèöóëàëò, õàìòûí àæèëëàãààã ñàéæõ;ðóóëàõ çàìààð õ¿í àìûã ýð¿¿ë àþóëã¿é îð÷èíä àæèëëàõ, àìüäðàõ íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ

 

Ñàíõ¿¿æèëòèéí ýõ ¿¿ñâýð

Óëñûí òºñºâ

 

Õýðýãæèõ õóãàöàà:2010-2015

¯íäñýí õýðýãæ¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãà: Ñýðãýëýí ñóìûí ÝÌÒ

Õºòºëáºð õàðèóöàã÷ ×.È÷èíõîðëîî

 

Õºòºëáºðèéí çîðèëòóóä

Çîðèëò 1- Îð÷íû ýð¿¿ë ìýíäýä òàâèõ õÿíàëò,òàíäàëò,¿íýëãýý,ýðõ ç¿éí îð÷èíã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ.

Çîðèëò 2 –Îð÷íîîñ õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíäýä ¿ç¿¿ëýõ íºëººëºëä ä¿í øèíæèëãýý õèéõ,¿íýëýõ õÿíàõ ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ä¿íã äýýøë¿¿ëíý.

Çðèëò 3 – Îð÷íû áîõèðäîëûã áóóðóóëàí ýêîëîãèéí òýíöâýðòýé áàéäëûã õàíãàõ,îð÷íû ñºðºã õ¿÷èí ç¿éëýýñ øàëòãààëàõ ºâ÷ëºëèéã áóóðóóëàõ àðãà õýìæýýã àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ

Çîðèëò 4 – Õ¿í àìä îð÷íû ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààðõè çîõèñòîé ìýäëýã,äàäàë,õàíäëàãà, çàí ¿éëèéã õýâø¿¿ëýõ çàìààð ÎÝÌ-èéí áîëîâñðîëûã äýýøë¿¿ëíý.

   

Òºñºâ / íèéò/

Õýðýãæèëò ¿ð ä¿í õóâü

¿¿íä

Òºñºâ

ÿéöýòãýë

Õóâü

Áàãö

60000

15000

40%

 

Òºñºë õºòºëáºðèéí çîðèëò

 

Çîðèëòûí õ¿ðýýíä :

Õ¿ðñýí ¿ð ä¿í

1-ð çîðèëòûí õ¿ðýýíä: 2015 îíû ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàí äàðãààð áàòëóóëàí õýðãæ¿¿ëæ áàéíà.

2-ð çîðèëòûí õ¿ðýýíä: Óíäíû óñíààñ äýýæèéã 1,2 –ð óëèðàëä àâ÷ ÝÌÃ-ûí ëîáàðòîðèéí øèíæèëãýýíä îðóóëàí ä¿ãíýëòèéã ãàðãóóëàí àâ÷ òóõàéí áàéãóóëëàãóóäàä õàðèóã ìýäýãäýæ áàéíà. / Ñóìûí òºâèéí 3 õóäàã, 3-ð áàãèéí 1 õóäàã, ÅÁÑ, öýöýðëýã, òàìãûí ãàçðóóäûí óíäíû óñ õàäãàëäàã ñàâòàé óñ / Ñóìûí õýìæýýíä 2015 îíä 5 õóäàã ãàðãàí àøèãëàæ áàéíà. Øàâàðò, öàãäóóëòûí õóäãûí óñûã øèíæèëãýýíä õàìðóóëñàí . 3,4-ð óëèðàëä öýöýðëýã, ñóðãóóëü, ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâèéí óíäû óñíààñ äýýæ àâàí øèíæèëãýýíä õàìðóóëàâ,

3-ð çîðèëòûí õ¿ðýýíä:

Ñàð á¿ðèéí ýõíèé äîëîî õîíîãèéí “Áÿìáà” ãàðèãò àéë ºðõ àëáàí áàéãóóëëàãóóä èõ öýâýðëýãýýíä ãàð÷ õýâøñýí.

Àéë ºðõ ,àëáàí áàéãóóëëàãóóäûí áîõèð ,86 ºðõèéí ÎÎ –ä õëîðûí àðèóòãàëûã ÝÌÒ-èéí àðèóòãàã÷ Ãàíòîãîî 3,5-ð ñàðóóäàä ÿâæ õèéñýí áîëíî.

9-ð ñàðä öýöýðëýã ñóðãóóëèéí áîõèð ÎÎ-ä àðèóòãàë õàëäâàðã¿éòãýëèéã õèéñýí.

4-ð çîðèëòûí õ¿ðýýíä : ”Îð÷íû áîõèðäîë ÿàæ ¿¿ñýõ,ò¿¿íèéã áóóðóóëàõ” ñýäýâò ñóðãàëòûã 1óäàà   12 èðãýíä , ñóðòàë÷èëãààã õ¿íñíèé õóäàëäàà, íèéòèéí õîîëíû 2 ãàçàðò Ýýæ õàéðõàíû öàéíû ãàçðûí òîãîî÷ íàðò ìºí 1-ð áàãèéí õ¿íñíèé äýëã¿¿ðèéí õóäàëäàã÷ ¿éë÷ëýã÷ íàðò áîëîí 1-ð áàãèéí ºäºðëºãººð á¿ãä183 õ¿íä çóðàãò õóóäàñ,áîëîí ãàðûí àâëàãà áýëäýí òàðààæ ºã뺺.

Õàâàðûí ìîä òàðèõ àæèëä ñóìûí òºâèéí áàéãóóëëàãà ºðõ¿¿ä îðîëöîæ 100 ãàðóé ìîä áóò òàðüæ àð÷èëæ áàéíà. ÝÌÒ 70 øèðõýã æèìñíèé áîëîí ãî¸ëûí ìîä òàðüæ àð÷èëæ áàéíà.

Ñóìûí ÝÌÒ ººðñäèéí íººö áîëîìæîîð ãàäíà òàëàà øàâàðäàæ òîõèæóóëàõ àæèëûã õèéæ ãã¿éöýòãýëýý. 8-ð ñàðûí 28 íä Õàéðõàí, Àâäàð áàãò ºäºðëºã çîõèîí áàéãóóëæ õºäººãèéí àéë ºðõ¿¿ä íóòàã äýýðýý õîã õàÿãäàë ¿ëäýýõã¿é í¿¿äýã áîëöãîî¸ ãýñýí ñýäýâò ñóðòàë÷èëãààíû àæèë çîõèîí ÿâóóëëàà. Õàéðõàí áàãèéí äàðãà òóðøëàãàà ÿðüæ óðèàëãà ãàðãàëàà.

 

Ä¿ãíýëò /îëîëò,äóòàãäàë,àíõààðàõ àñóóäëóóä /

Äàâóó òàë: Ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãààíû àæëûã áàã áîëîí çîõèîí áàéãóóëàí àæèëëàæ áàéíà.

Äóòàãäàëòàé òàë: ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãààíû àæèëä èðãýäèéí îðîëöîî èäýâõèéã íýìýãä¿¿ëýõýä èðãýä áàéãóóëëàãà èäýâõòýé õàíäàõ

 

Òºñºë õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòèéí ¿íýëãý, ä¿ãíýëò /ººðèéí ¿íýëãýý /

Çîðèëòûí òîî

Çîðèëò1

Çîðèëò2

Çîðèëò 3

Çîðèëò 4

Áèåëýëòèéí äóíäàæ

4

100%

90%

90%

100%

95.0%

                     

Õÿíàñàí ÝÌÒ-èéí äàðãà ................... Õ.Àðèóí-Ýðäýíý

                                                 Õýðýãæèëò ãàðãàñàí õºòºëáºð õàðèóöàã÷ ............................. ×.È÷èíõîðëîî