Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 33

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

Strict Standards: Declaration of JCacheControllerPage::store() should be compatible with JCacheController::store($data, $id, $group = NULL) in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/cache/controller/page.php on line 199

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 115

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools/libs/ztgzip.php on line 153

Strict Standards: Non-static method JFTP::getInstance() should not be called statically in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 412

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php:33) in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/libs/zt_tools.php on line 226

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sergelen/includes/application.php on line 539

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255
ЗӨВ ХООЛЛОХ ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ДЭМЖИХ СТРАТЕГИЙН 2015 ОНЫ ТАЙЛАН


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

ЗӨВ ХООЛЛОХ ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ДЭМЖИХ СТРАТЕГИЙН 2015 ОНЫ ТАЙЛАН

Ǻâ õîîëëîõ äàñãàë õºäºë㺺íèéã äýìæèõ ñòðàòåãèéí 2015 îíû òàéëàí

      

2015 îíû 12-ð ñàðûí 03                                                                                                                                  Ýðäýíý-Óóë

 

¹

Ñòðàòåãè õºòºëáºðèéí агууллага

ÿéöýòãýë

 

ÝÌÑ, ÕÀÀÕ¯Ñ-òàé õàìòàðñàí 2009 îíû ¹ 283/207 òóøààë, ÀÇÄ-ûí2011.08.17-íû À//401 çàõèðàìæ

Ñòðàòåãèéí çîðèëãî

Õóâü õ¿í, õàìò îëîí áàéãóóëëàãà,¿íäýñíèé ò¿âøèíä õ¿íñíèé çîõèñòîé õýðýãëýý,íèéòèéí áèåèéí òàìèðûã äýìæñýí òîãòâîðòîé ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ çàìààð õ¿í àìûí ºâ÷ëºë,íàñ áàðàëòûã áóóðóóëàõ

 

Ñàíõ¿¿æèëòèéí ýõ ¿¿ñâýð

Óëñûí òºñºâ

 

Õýðýãæèõ õóãàöàà:

  • 2010-2015

¯íäñýí õýðýãæ¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãà: Ñýðãýëýí ñóìûí ÝÌÒ

Õºòºëáºð õàðèóöàã÷ ×.È÷èíõîðëîî

 

Ñòðàòåãèéí çîðèëòóóä

Çîðèëò 1- Ǻâ õîîëëîõ äàñãàë õºäºë㺺íèéã äýìæñýí îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõ

Çîðèëò 2 –çºâ õîîëëîõ äàñãàë õºäºë㺺íèé òóñëàìæòàéãààð ýð¿¿ë àæ òºðºõ õýâ ìàÿãèéã õ¿¿õýä àõóé íàñíààñ ýõëýí òºëºâø¿¿ëæ õ¿í àìûí ºäºð òóòìûí õýðýãëýý áîëãîíî.

Çîðèëò 3 –Õóâü õ¿íä çºâ çàí ¿éë, ýð¿¿ë àæ òºðºõ ¸ñûã òºëºâø¿¿ëýõ ÌÑÑ-íû ÷àíàð õ¿ðòýýìæèéã ñàéæðóóëíà.

Çîðèëò 4 – Ǻâ õîîëëîõ äàñãàë õºäºë㺺íèéã äýìæèõ òàíäàëòûí òîãòîëöîîã áýõæ¿¿ëíý.

   

Òºñºâ / íèéò/

Õýðýãæèëò ¿ð ä¿í õóâü

¿¿íä

Òºñºâ

ÿéöýòãýë

õóâü

Áàãö

60000

20000

33,1%

 

Òºñºë õºòºëáºðèéí çîðèëò

 
 

1-ð çîðèëòûí õ¿ðýýíä:

2015 îíû ÌÑÑ-íû òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàí ÝÌÒ-èéí äàðãààð áàòëóóëàí õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.

ÝÌÒ-èéí ýì÷ àæèëòíóóäàä ¿äèéí öàéíä ààðöòàé áóäàà, áóöàëãàñàí ààðöûã òîãòìîë ºã÷ áàéíà.

Àëáàí áàéãóóëëàãûí òîãîî÷ íàðò ÝÌÒ-èéí òîãîî÷ ýì÷èëãýýíèé õîîë õèéõ òàëààð çºâëºãºº ºã÷ õàðèëöàí òóðøëàãà ñîëèëöëîî.

2-ð çîðèëòûí õ¿ðýýíä :

Ñóìûí õýìæýýíä 256 èðãýäýýñ ñîðèë ñóäàëãàà àâëàà. Ñîðèë ñóäàëãààã ñóìûí áèåèéí òàìèðûí àðãà ç¿é÷ Äàâààæàðãàë àâ÷ ä¿íã íýãòãýí ÝÌÒ-èéí äàðãàä òàíèëöóóëàâ.

¯äèéí öàé õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä èõ ýì÷ Àðèóí-Ýðäýíý ÇÄÒÃ-ûí ìýðãýæèëòýíòýé õàìòðàí õ¿íñíèé ÷àíàð àþóëã¿é áàéäàëä ¿íýëãýý õèéëýý.

3-ð çîðèëòûí õ¿ðýýíä: 6 ñàð õ¿ðòëýõ íàñòàé õ¿¿õäèéí õºõººð õîîëëîëòûí ñóäàëãààã áàãèéí ýì÷ íàð ãàðãàí ýõ÷¿¿äýä çºâëºãºº ºãñºí áàéíà.

Улирал бүр сóìûí төвийн óíäíû óñíы худаг,агро паркийн худаг ,хүрэн худаг болон ЭМТөв, цэцэрлэг, сургуулийн ундны ус хадгалдаг савтай уснаас дээж авч øèíæèëãýýíä ºã÷ õàðèóã цаг тухайд нь эргэн мэдээлж ирлээ.

ÝÌÄîâòîëãîî àðãà õýìæýýíèé õýðýãæèëòèéã ¿çýõ ÿâöàä çºâ õîîëëîõ òàëààð çºâëºãººã èðãýäýä ºã÷ ÿâëàà. Èðãýä ìýäýýëëèéã ñàéí àâ÷ àìüäðàë àõóéäàà õýðýãæ¿¿ëýõ äàäàë ýçýìøèæ áàéíà.

4-ð çîðèëòûí õ¿ðýýíä:

Ñóìàíä ãàð áºìáºã,ñàãñàí áºìáºãèéí òýìöýýíèéã 4 óäàà çîõèîí ÿâóóëëàà. Öàñíû áàÿðûã òºñâèéí 5 áàéãóóëëàãà, 4-ð áàãèéí èðãýä õàìòðàí çîõèîí ÿâóóëæ ñóìîáºõ, îëñ òàòàëò, ÿâãàí àÿëàë, õýýðèéí öàé çýðýã òýìöýýí ÿâóóëëàà. Íèéò 120 ãàðóé õ¿í îðîëöñîí.

ÝÌÒ-èéí àæèë÷èä á¿ñèéí òýìöýýíä îðîëöîí àëò ìºíã õ¿ðýë ìåäèàëü öîì àâÿ èðëýý.

Жил бүрийн хавар намар явуулдаг хоолны өдөрлөгийг зохион явууллаа. Өдөрлөгт СИХ-ын дарга засаг дарга нар ирж оролцон талархал илэрхийлж урамшил гардуулан өглөө.Өдөрлөгт

ЕБС-ын 6бүлгийн сурагчид багш нарын хамт,цэцэрлэг сургуулийн хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд оролцлоо.

 

Ä¿ãíýëò /îëîëò,äóòàãäàë, àíõààðàõ àñóóäëóóä/

Îëîëòòîé òàëóóä: өөрсдийн тарьсан шинэ ургацын ногоогоор олон төрлийн хүнсний бүтээгдхүүн хийж сурснаа бусддаа зааж өгч жимс   ногоог хүнсэндээ хэрэглэж сурч байна

Äóòàãäàëòàé òàëóóä:

 

Òºñºë õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòèéí ¿íýëãý, ä¿ãíýëò /ººðèéí ¿íýëãýý /

Çîðèëòûí òîî

Çîðèëò 1

Çîðèëò2

Çîðèëò3

Çîðèëò4

Áèåëýëòèéí äóíäàæ

4

100%

100%

100%

100%

100.0%