СЭРГЭЛЭН СУМЫН СҮМ ХИЙД, ЦУГЛААНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГАА

СЭРГЭЛЭН СУМЫН СҮМ ХИЙД, ЦУГЛААНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГАА

2015.12.03                                                                                                     Эрдэнэ-Уул

 

Д/д

Асуулт

Буддын

Христийн

Исламын

Зурхайч, бөөгийн

Бусад

1.

Ажиллаж байгаа шашны байгууллагын тоо

1

--

--

--

 

2.

Зөвшөөрөл аваагүй ажиллаж байгаа сүм хийд, цуглааны тоо

1

--

--

--

4-р зөрлөгт бясалгалын төв

3.

Тэнд ажиллаж байгаа лам хуваргийн тоо

5

--

--

--

 

4.

Сүм хийдэд шавилан сууж байгаа цуглаанд хамрагдаж байгаа эмэгтэйчүүдийн тоо

--

--

--

--

 

5.

Сүм хийдэд шавилан сууж байгаа цуглаанд хамрагдаж байгаа хүүхдүүийн тоо

2

--

--

--

Энэтхэг улсад шавилан сууж байгаа

Судалгаа

Сүм хийд, цуглааны нэр

Хаяг

Үйл ажиллагааны чиглэл

1.

Байгаль ээж сан

5-р баг Ээж хайрхан

шашин