Сэргэлэн суманд түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг тооллгын тайлан

Сэргэлэн суманд түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын

үзлэг тооллгын тайлан

                2015 оны 7-р сарын 21-ээс 2 хоног тооллогын ажлыг явуулсан бөгөөд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд:

  • Аймгийн музейн захирал Б. Даваасүрэн /багийн ахлагч, камераар бичлэг хийх/
  • Эрдэм шинжилгээний ажилтан Ц.Цэцэгжаргал /тодорхойлолт бичих, координат авах/
  • Бүртгэл мэдээллийн санч Г. Дагмидмаа /зураг авах/
  • Арга зүйч С.Ариунзул /зураг авах, зам заах, хяналт тавих/
  • Музейн жолооч Б.Ариундаваа /жолоочоор/

    Дэлгэрэнгүй...

СЭРГЭЛЭН СУМЫН СҮМ ХИЙД, ЦУГЛААНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГАА

СЭРГЭЛЭН СУМЫН СҮМ ХИЙД, ЦУГЛААНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГАА

2015.12.03                                                                                                     Эрдэнэ-Уул

Дэлгэрэнгүй...