АВЛИГААС АНГИД ИРЭЭДҮЙ СЭДЭВТ “ХУУЛИА ДЭЭДЭЛЬЕ” ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦСОН ТУХАЙ ТОВЧ ТАЙЛАН

АВЛИГААС АНГИД ИРЭЭДҮЙ СЭДЭВТ “ХУУЛИА ДЭЭДЭЛЬЕ”

ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦСОН ТУХАЙ ТОВЧ ТАЙЛАН

2016.04.15                                                           

Аймгийн ГХУСАЗЗ-өөс жил бүр сумдын ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын дунд “ХУУЛИА ДЭЭДЭЛЬЕ” тэмцээнийг зохион байгуулдаг уламжлалтай.

Авлигаас ангид ирээдүй сэдэвт “Хуулиа дээдэлье” уралдаант тэмцээнийг 4 бүс болгон Баянжаргалан, Өндөрширээт, Алтанбулаг, Сүмбэр сумдад зохион байгуулсан.

Дэлгэрэнгүй...

Авлигаас ангид-Сэргэлэн сум аялах дэвтэр ЗДТГ-т зохион байгуулсан ажлын тайлан

Авлигаас ангид-Сэргэлэн сум аялах дэвтэр

ЗДТГ-т зохион байгуулсан ажлын тайлан

2016.03.16                                                                                                   

            “АВЛИГААС АНГИД-СЭРГЭЛЭН СУМ” аяны удирдамжыг 2016 оны 03 дугаар сарын 14-ны өдөр, аяны төлөвлөгөөг 2016 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр тус тус ЗДТГ-ын дарга С.Ганчимэгээр батлуулж, аялах дэвтрийн хуваарийг гарган ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй...

ХАА-н мэргэжилтэн, МЭҮТ-ийн хийсэн ажлын тайлан

ХАА-н мэргэжилтэн, МЭҮТ-ийн хийсэн ажлын тайлан

2016.03.22                               Эрдэнэ-Уул

Сумын ЗДТГ-ын даргын 2016 оны 03 сарын 10-ны өдөр баталсан удирдамжийн дагуу үдийн цай хөтөлбөр, эрүүл мэндийн хоолны газарт, хоолны газарт тавигдах шаардлага MNS4946:2005 стандартын дагуу хяналт шалгалт хийж үр дүнг тооцож, үүрэг даалгавар өгч ажилласан.

Дэлгэрэнгүй...

Сэргэлэн сумын 2015 оны жилийн эцссийн төрийн албаны стандартын хэрэгжилтийн тайлан

Сэргэлэн сумын 2015 оны хагас жилийн төрийн албаны стандартын хэрэгжилтийн тайлан

2015.12.22                                  Эрдэнэ-уул

   а/ төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны стандарт,стратеги түүний хэрэгжилтийн талаар

   2015 онд тус сумын төсвийн байгууллагууд өөрийн ажил онцлогт уялдуулан үйл ажиллагаагаа төлөвлөн хэрэгжүүлж ажиллаж байна.Тухайлбал. сумын ЗДТГ –ын хамт олон нь сумынхаа эдийн

Дэлгэрэнгүй...

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ СУМЫН ЗӨВЛӨЛӨӨС 2015 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ СУМЫН ЗӨВЛӨЛӨӨС 2015 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2016.01.05                                                          

        Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийх жилийн ажлын төлөвлөгөөг сумын ИТХ –ын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулж үйл ажиллагаагаа явуулж байна

       Дэд зөвлөлүүдийг шинэчлэн байгуулан зөвлөлийн дарга нарт үүрэг даалгавар өгөн чиглэл чиглэлээрээ ажиллаж байна

       Сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхзөвлөл нь төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ

Дэлгэрэнгүй...