СУМЫН 2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МАЛ ТООЛЛДГЫН УРЬДЧИЛСАН ДҮН

СУМЫН 2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МАЛ ТООЛЛДГЫН УРЬДЧИЛСАН ДҮН

2016.01.06                                                    

Сумын 2015 оны жилийн эцсийн мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр ТЭМЭЭ -32, АДУУ -19275, ҮХЭР – 8466, ХОНЬ – 68911, ЯМАА -42962 толгой мал тоологдсон байна. Урд оноос мал таван төрлөөр өссөн дүнтэй байна. 1-р баг 2014 оны нийт малаас 2400 толгой малаар, 2-р баг 7895 толгой малаар, 3-р баг 2644 толгой малаар 4-р баг 525 толгой малаар 5-р баг 1644 толгой малаар тус тус

өссөн дүнтэй байна. Сумын хэмжээнд 2014-2015 оны мал 15108 толгой малаар өссөн урьдчилсан дүнтэй байна.

Сумын 2015 оны жилийн эцсийн мал тооллдгын урьдчилсан дүн

Баг

2015 оны нийт мал

Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

Урд оноос +/- дүн

1-р баг

20627

-

1980

1564

10369

6714

+2400

2-р баг

52705

4

6843

2797

26443

16618

+7895

3-р баг

29379

 

4583

1761

15142

7893

+2644

4-р баг

11429

1

1461

1003

4750

4214

+525

5-р баг

25506

27

4408

1341

12207

7523

+1644

Нийт дүн

139646

32

19275

8466

68911

42962

+15108

2015-2016 оны өвөлжөлтийн хадлан тэжээл бэлтгэсэн байдал

Сумын хэмжээнд нийт 892 тн хадлан бэлтгэхээс 849 тн бэлтгсэн биелэлт 95% 250 тн ногоон тэжээл бэлтгэхээс сумын нөөцөнд 1000 боодол өвс тус тус бэлтэгсэн байна.