Газрын даамал

                       Газрын даамал Б.Ууганцэцэгийн 1-р улиралд

                                           хийсэн ажлын тайлан

       1-р улиралд 150 иргэнд эзэмшлийн гэрчилгээ олгож, хувийн хэрэг нээсэн бөгөөд өргөдлийн хариуг тухай бүрт нь өгч ажиллаа.

Мөн төсөл сонгон шалгаруулалт 2 удаа, газрын дуудлага худалдааг 2 удаа тус бүр зарлан явууллаа. .