ургац хураалт.хадлан тэжээл бэлтгэлийн мэдээ

    ургац хураалт.хадлан тэжээл бэлтгэлийн мэдээ

Аймаг.нийслэл: ..төв                  

Сум дүүрэг: сэргэлэн

Баг хороо:     нэгтгэл

 

   

Хэмжих нэгж

Мөрийн дугаар

бүгд

Аж ахуйн нэгж /ХЭАА-аас бусад

Иргэд

ХЭАА

а

б

в

г

1

2

3

төмс

Нийт тариалсан талбай

га

1

11

6

5

Үүнээс: хураасан талбай

Га

2

11

6

5

Хураасан ургац

га

3

55тн

30тн

25тн

Хүнсний ногоо

Нийт тариалсан талбай

Га

4

4,2

1,63

2,57

Үүнээс: хураасан талбай

Га

 

4,2

1,63

2,57

Хураасан ургац

га

5

21,72

6,52

15,2

Тэжээлийн ургамал:

Нийт тариалсан талбай

Га

6

99

90

9

 

Үүнээс: хураасан талбай

Га

7

99

90

9

 

Хураасан ургац

Га

8

198тн

180тн

18тн

Бэлтгэсэн өвс

Бүгд:

Га

9

665,2

 

665,2

Гар тэжээл

Бүгд :

га

10

0,5

 

0,5

                          Мэдээ гаргасан:.........................Б.Жанчив