2014 ОНД МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТАЛААР ХИЙСЭН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН

2014 ОНД  МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТАЛААР ХИЙСЭН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН

1. 2014 онд Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин, тарилгыг графикт хугацаанд технологийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн. Дуут бод 6071, боом бод 3333, бог 8812, шөвөг яр 13400, томуу бод 1700, сахуу бод 4560, ДХХ бог 44940,галзуу бод 3215, цусан халдварт бод 1806, бог 5576 толгой малд хийж гүйцэтгэсэн.

 

2.Бруцеллёз өвчнөөс төл малыг урьдчилан сэргийлэх вакциныг хувиарын дагуу Сумын Засаг даргын захирамж гарган ажлын хэсэг байгуулж 36700 төл малд технологийн дагуу хийж гүйцэтгэж, гүйцэтгэлийг аймгийн ҮХААГ-т хүргүүлэн ажилласан.

Аймгийн ҮХААГ-ын МЭҮ-ийн албанаас вакцинд хамрагдсан өрхийн 30 хувьд хяналт шалгалтыг хийсэн

3.Сумын засаг даргын 166 тоот захирамжийн дагуу Ариутгал халдваргүйжүүлэлт 30 мянган мкв талбайд хийсэн мэдээг ҮХААГ хүргүүлсэн

4.Жаран-дөлгөөн ХХК, Өөлд-сөдгий ХХК, СЭЖД хоршооны МЭҮН-үүд 56 өрхийн 40 мянган малыг угааллага, 9800 малд туулагыг графикийн дагуу хамруулсан

5.Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 5-н МЭҮН-ийн гурвалсан гэрээг жилийн эцэст дүгнэсэн.

Үүнд СЭЖД хоршооны МЭҮН 68.6%, Гурванхангай МЭҮН 82хувь, Өөлд-Сөдгий МЭҮН 72.6 хувь, Эрдэнэ-буман МЭҮН 63 хувь, Жарандөлгөөн МЭҮН 69.3 хувийн үнэлгээ тус тус авсан.

6.Сүү дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2014 оны төлөвлөгөө гарган засаг даргаар батлуулан, төлөвлөгөөний дагуу мэдээ тайланг ҮХААГазарт мэдээлж.

ИТХТэргүүлэгчдийн хурлаар сүү дэд хөтөлбөрийн биелэлтийг оруулж хангалттай гэсэн үнэлгээ авсан.

2014 онд саалинд хамрагдвал зохих нийт малаас саалийн хугацаанд үнээний 90 хувь буюу 2164, гүүний 80 хувь буюу 3845, эм хонины 30 хувь буюу 6640, эм ямааны 30 хувь буюу 4460 саалинд хамрагдсан.

Зах зээлд нийт бэлтгэсэн сүүний 60 хувь буюу 1766000 мянган литр сүү нийлүүлэгдсэн нь Төв аймгийн зах зээлийн хэрэгцээний 30-40 хувийг хангаж байна.

ТАЙЛАН БИЧСЭН:МЭРГЭЖИЛТЭН                 Б.ЖАНЧИВ

Чацаргана хөтөлбөрийн хүрээндсумын дүнгээр 29,6 гад 37000 ширхэг суулгац суулгасан байна . чацаргана хөтөлбөрийн биелэлтийг ИТХТ оруулж тайланг тавьж хэрэгжилтийг батлуулсан үүнд: ургац хураалт 7кг жимс хураан авч өрхийн хэрэгцээнд ашиглаж байна

Сумын хэмжээнд төмс 155тн, хүнсний ногоо 22,3тн, ногоон тэжээл 180 тн-ыг тус тус хураан авсан.