Сэргэлэн сумын Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэний Нийгмийн салбарт хийсэн жилийн эцсийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Сэргэлэн сумын Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэний

Нийгмийн салбарт хийсэн жилийн эцсийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт

2015.12.01                                                                                                             Эрдэнэ-уул

 

                 Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

         Хэрэгжилт

1

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр нийгмийн салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх явц биелэлтэнд хяналт тавих гүйцэтгэлийг тайлагнах

Иргэдийн өргөдөл гомдол санал хүсэлтийг хүлээн авч хурлаар хэлэлцэн холбогдох арга хэмжээ авах гарсан шийдвэрийг ил тод самбарт тавих үндэсний хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх ,тусламж үйлчилгээнд хамруулах ,мөн хууль зөрчсөн тэтгэвэр тэтгэмж тусламжийг зогсоох үйлчилгээг үргэлжлүүлэн олгох ,Ахмад настан болон   ХБИргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуульд заасан тусламж хөнгөлөлтийг олгох гүйцэтгэлийг тайлагнах , зэрэг ажлуудыг хийсэн.

2

Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдын болон   тэргүүлэгчдийн хурал сумын засаг дарга зөвлөлийн хуралд зорилтод бүлгийн нийгмийн салбарын асуудлыг хэлэлцүүлэн шийдвэр гаргуулах шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зоион байгуулах явц биелэлтэнд хяналт тавина.

Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүнд нийгмийн даатгалын болон халамжийн тухай хуулийн дагуу тэтгэвэр тогтоолгоход шаардагдах бичиг баримттай холбоотой хүндрэл бэрхшээлтэй иргэдийн иргэний бичиг баримтын зөрчлийг арилгуулж халамжийн   тэтгэвэр тэтгэмж тусламжид   116 иргэнийг хамруулж 95.640.0 төгрөг олгосон.

3

Зорилтод бүлгийн хүүхэд залуучуудын хөгжлийг хангах хүүхдийн хөгжил хамгааллын асуудалд эцэг эх иргэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэн хүүхдийн оролцоог дэмжинэ.

Зоилтот бүлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 3 хүүхэд сурч байна. Эцэг эх багш нартай нь     байнга уулзаж тулгамдаж байгаа асуудал болон хүндрэл бэрхшээлтэй байгаа эсэхийг ярилцаж тухайн асуудлыг сургуулийн нийгмийн ажилтан болон анги даасан багштай хамтран шийдвэрлэж байна. ОУ-ын хүүхдийн эрхийн өдөр ХБИргэдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр хүнд нөхцөлд байгаа хүүхэд ХБхүүхэд бүтэн өнчин хүүхдэд хүндэтгэл үзүүлж хүүхдийн дууны уралдаан тэмцээн зохион байгуулж” Ном авъяас” хөтөлбөрийн тайланг цэцэрлэг сургууль соёлын төвтэй хамтран хүүхэд эцэг эхчүүд иргэдийн дунд зохион байгуулсан .ХБ хүүхдүүдийн гар зургийн үзсгэлэн гаргаж   1.2-р байр эзлүүлж өргөмжлөл мөнгөн шагналаар

Шагнаж урамшуулав. ХБИргэдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр ХБИргэдийн шинэчилсэн хууль ,Өнөөгийн байдлын талаар сургалт хийж , ХБИргэдийн 4-р чуулганы   эцэг эхийн төлөөлөл Т.Ууганбаяр чуулганы тухай танилцуулсан. Насан туршийн боловсролын багш Л.Баасанцэрэн сургалтын талаар танилцуулсан .Бүгд 40-н ХБИргэн хамрагдсан.

4

5.

Нийгмийн чиглэлийн төрийн бус байгууллага олон нийтийн үүсгэл санаачлагын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж 1-3 өрхийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлнэ.

Зорилтот өрхийн гишүүдтэй улиралд 1 удаа уулзаж санал хзсэлт авч үр дүнг АДЗөвлөлийн хуралаар хэлэлцэх

5-н   багийн засаг даргатай ярилцаж амьжиргааны түвшин доогуур 3   өрхийг сонгож авсан.

3 Өрхийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхийн тулд дараахь ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдтэй хамтран 3 өрхөд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийхэд:

З.Туяа гэр оронгүй, ажилгүй 0-6 насны 3 хүүхэдтэй өрх толгойлсон эмэгтэй

Шийдвэрлэсэн асуудал :

ЗДТГ төсвийн байгууллагууд ААН байгууллага ,ХЭАА хоршоодын дунд

1сарын хандивын аян зохион байгуулж иж бүрэн 5-н ханатай гэр

,3-н хүүхэдэд нь хичээлийн хэрэглэл ,хувцас олгосон .

2.Ч.Баатар ам бүл 4 эхнэр 2 хүүхдийн хамт амьдардаг ажилгүй гэр оронгүй ,айлын илүү гэрт амьдарч байсан.

Шийдвэрлэсэн асуудал :

Зохих дээд шатны байгууллагад уламжлан төрийн бус байгууллагаас 4 ханатай гэр олгосон .

5-р багийн малчин С.Рэнцэнгийнд туслах малчнаар оруулж сарын цалин 200.0 мянган төгрөг ,ӨАТТ судалгаанд хамруулж 1дэхь бүлэгт хамрагдаж   хүнсний хөтөлбөрт хамрагдаж байна.

Охин Мягмарсүрэнгийн бичиг баримтыг бүрдүүлж   ХЧА 60 % тай халамжийн тэтгэвэрт хамруулсан .

3.1-р багийн иргэн С.Батжаргал өрх толгойлсон эрэгтэй ,ажилгүй 14-26 насны 4 хүүхэдтэйгээ цуг амьдардаг .

Шйидвэрлэсэн асуудал

С.Батжаргалыг зуунмод сумын хүнсний захад манаачаар ажилд оруулсан,хүү Энхамгаланг халамжийн тэтгэврт хамруулж , хүү Б.Энхбатыг

Туслах малчнаар оруулсан .

.

Зорилтот Өрхийн гишүүдэд сэтгэл зүйн болон бусад дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр өрхийн нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх сургалтанд хамруулах өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулахад нь туслах ,газар өмчлөх эзэмших ,ашиглах бусад үл хөдлөх хөрөнгийн холбогдолтой иргэний асуудлыг шийдвэрлэсэн.

Өрхийн дунд харилцах дэвтэр ажиллуулж

Үүнд шийдвэрлүүлэх асуудал юу байгаа тухайгаа бичиж ,АДЗөвлөлөөр хэлэлцүүлэн ажиллаж байна. Зорилтот бүлгийн өрхөд зориулж чадваржуулах мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх сургалтыг 5 удаа зохион байгуулсан , малчдын хөдөлмөр эрхлэлт мэргэжилтэн боловсон хүчин бэлтгэх хөтөлбөр нийгмийг хамарсан ажилд 48 иргэнийг хамруулсан.

             Төлөвлөгөөний хэрэгжилт гаргасан НХМ                                 Р.Баярсайхан