ЗДТГ-ЫН ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                                                                                                                                                         

ЗДТГ-ЫН ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2016.03.16                                                                                                         Эрдэнэ-уул

 

д/д

Хэрэгжүүлэх арга зам

Хугацаа

Хүлээгдэжбуйүрдүн

Хариуцахэзэн

1

Дотоод хяналт шалгалтын

удирдамж, төлөвлөгөө, хуваарь гаргаж батлуулна.

2016 оны3-рсард

Дотоод Хяналт Шалгалтын ажил сайжирна.

ДХШ-ыг зохион байгуулах ажлын хэсэг

2

ДХШ-ыг зохион байгуулж, илэрсэн зөрчилд хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, биелэлтэнд хяналт тавих

Улирал тутам

3

Байгууллагуудын дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан ажлын тайлан мэдээг нэгтгэн ЗДТГ-ын шуурхайд танилцуулна.

Улирал тутам

4

ЗДТГ-ын төсөв санхүү, өмчийн хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэлийг тусгай төлөвлөгөө, шалгуур үзүүлэлтээр хянаншалгах ажлыг зохион байгуулна.

Улирал тутам

5

ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүдийн ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүрэг, үр дүнгийн гэрээнд заасан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ, жилийн ажлын төлөвлөгөө, биелэлтийг хянан шалгах ажлыг зохион байгуулна.

Улирал  тутам

6

Жилдээ 4-6 удаагийн сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулна.

   2016 онд

Хуульэрхзүйнмэдлэгдээшилнэ.

7

Төсвийн байгууллагууд, Аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналт шалгалт хийсэн дүн мэдээг дотоод удирдлагын системийг ашиглан ил тод, нээлттэй байдлаар олон нийтэд мэдээллэх ажлыг зохион байгуулна.

Улирал тутам

Дотоо дудирдлагын системийн үйлажиллагаа сайжирна.

                                       ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:

                                       ТЗХЭЗ-Н МЭРГЭЖИЛТЭН                               Ц.ДЭЛГЭРСАЙХАН