ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ 2016 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                                                                                                                      БАТЛАВ:

                                                                                                                                      ГХУСАЗЗ-ИЙН ДАРГА                Э. ЭНХБАЯР

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ 2016 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2016.01.07

                                                                                                                                                                              

                               Хэрэгжүүлэх ажил

               Хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан

1

Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төсвийн байгууллагууд, багийн Засаг дарга нар бусад гадны байгууллагатай хамтран сонирхолтой арга хэлбэрээр үр дүнтэй сургалт, сурталчилгааг тусгай төлөвлөгөө гарган зохион байгуулна.

Улирал тутам

Төсвийн байгууллага, багийн Засаг дарга, ТББ, иргэд, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажлын хэсэг

2

Багийн засаг дарга нартай хамтран гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж болзошгүй өрхийн судалгааг гаргана.

6,12-р сард

ТЗХЭЗА Ц.Дэлгэрсайхан

Хэсгийн төлөөлөгч Учрахбаяр

1,2,3,4,5-р багийн Засаг дарга нар

3

Гэр бүлийн хүчирхийллийн нөхцөл байдлын талаар үнэлгээ өгөх, орчны сөрөг нөлөө, аюулын зэргийн түвшинг Хэсгийн төлөөлөгч, ЭМТ-тэй хамтран гаргаж, мэдээллийн сан бүрдүүлнэ.

Жилдээ

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажлын хэсэг, иргэдийн төлөөлөл

4

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг төрийн болон ТББ-тай хамтран ажиллана.

Жилдээ

Төсвийн байгууллага, багийн Засаг дарга, ТББ, иргэд, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажлын хэсэг

5

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой гомдол хүлээн авах, бүртгэх ,шийдвэрлэх ажлыг хэсгийн төлөөлөгчтэй хамтран зохион байгуулна.

Жилдээ

Хэсгийн төлөөлөгч

Учрахбаяр

Төсвийн байгууллага, багийн Засаг дарга, ТББ, иргэд, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажлын хэсэг

                 ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАСАН:

                 ТЗХЭЗ-Н МЭРГЭЖИЛТЭН                                         Ц.ДЭЛГЭРСАЙХАН