“АВЛИГААС АНГИД-СЭРГЭЛЭН СУМ” сэдвийн дор зохион байгуулагдах аяны ажлын төлөвлөгөө

                             Батлав:

                                                                             ЗДТГ-ын дарга                 С.Ганчимэг

“АВЛИГААС АНГИД-СЭРГЭЛЭН СУМ” сэдвийн дор

зохион байгуулагдах аяны ажлын төлөвлөгөө

2016.03.15                                                                                                     Эрдэнэ-Уул

 

Д/д

Хийгдэх ажил

Хугацаа

Хамрах хүрээ

1.

“Авлигаас ангид-Сэргэлэн сум” сэдвийн дор удирдамж, төлөвлөгөө боловсруулах

2016.03.15

Ажлын хэсэг

2.

“Авлигаас ангид-Сэргэлэн сум” аяны хүрээнд байгууллага бүр авлига, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллана гэсэн уриа гаргаж, гарын үсэг зурах

Аяны хүрээнд

Ажлын хэсэг

3.

“Авлигаас ангид-сэргэлэн сум” аяны хүрээнд Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль зэргийг сонирхолтой арга хэлбэрээр сурталчлах

Аяны хүрээнд

Ажлын хэсэг, төсвийн байгууллагууд, багууд

4.

Авлигын эсрэг гарын авлага тараах

Аяны хүрээнд

ТЗХЭЗМ Ц.Дэлгэрсайхан

5.

Шилэн данс болон мэдээллийн ил тод байдлын хэрэгжилтэд хяналт тавих

Тухай бүр

Ажлын хэсэг

6.

Авлигын салбар хорооны хурлыг хийх

Улирал бүр

Ажлын хэсэг

7.

ЗДТГ-ын вэб хуудас болон урсдаг самбараар дамжуулан авлигад өртөж болзошгүй ажил үйлчилгээ, албан тушаалын жагсаалт, сум байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны тайлан зэргийг байршуулна.

Аяны хүрээнд

ОНИМТ С.Зоригтбаатар

ТЗХЭЗА Ц.Дэлгэрсайхан

8.

Төрийн албан хаагчдын дунд “Авлигаас ангид-Сэргэлэн сум” сэдвийн дор алтан хонх тэмцээн зохион байгуулах

Аяны хүрээнд

Ажлын хэсэг

9.

“Авлигаас ангид-Сэргэлэн сум” сэдэвт дэвтэр аялуулна. Байгууллага, баг тус бүр 6 хоног уг дэвтрийг хөтөлж, дэвтэр очсон байгууллага уг хугацаанд ямар нэгэн шинэлэг ажил зохион байгуулах

Аяны хүрээнд

Төсвийн байгууллага, багууд

10.

Аяны хүрээнд зохион байгуулсан ажлаа тайлагнах

2016.06.10

Ажлын хэсэг

11.

Аяны хүрээнд ажил үр дүнтэй сайн зохион байгуулсан нэг байгууллагыг жилийн эцсээр шагнаж урамшуулах

2016 онд

Сэргэлэн ЗДТГ

       
       

                                    

                                 ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАСАН:

ТЗХЭЗМ                         Ц.ДЭЛГЭРСАЙХАН


                             Батлав:

                                                                             ЗДТГ-ын дарга                 С.Ганчимэг

АВЛИГААС АНГИД-СЭРГЭЛЭН СУМ

дэвтэр аялах хуваарь

2016.03.15                                                                                                    Эрдэнэ-Уул

Д/д

Байгууллага

Хуваарь

1

Засаг даргын тамгын газар

2016.03.09-2016.03.16

2

Цэцэрлэг

2016.03.17-2016.03.24

3

Соёл

2016.03.25-2016.04.01

4

Эмнэлэг

2016.04.04-2016.04.11

5

Сургууль

2016.04.12-2016.04.20

6

1-р баг

2016.04.21-2016.04.28

7

2-р баг

2016.04.29-2016.05.06

8

3-р баг

2016.05.09-2016.05.16

9

4-р баг

2016.05.17-2016.05.24

10

5-р баг

2016.05.25-2016.06.02

                        ХУВААРЬ ГАРГАСАН:

                        ТЗХЭЗ-Н МЭРГЭЖИЛТЭН                 Ц.ДЭЛГЭРСАЙХАН