Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Сэргэлэн сумын зорилтот бүлэгт халамжийн үйлчилгээ хүргэж чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтот төслийн талаар хийсэн ажлын тайлан Бичсэн Зоригоо 68
“Залуучуудын хөгжлийг дэмжих жил”-ийн ажлын тайлан Бичсэн Зоригоо 107
ӨРХИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН Бичсэн Зоригоо 78
СЭРГЭЛЭН СУМЫН АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ ЗӨВЛӨЛИЙН 4-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН Бичсэн Зоригоо 68
“ӨРХИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ” НЭГ САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН Бичсэн Зоригоо 85
ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ СУМЫН ЗӨВЛӨЛӨӨС 2015 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН Бичсэн Зоригоо 87
НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ ЁСНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ Бичсэн Зоригоо 65
СЭРГЭЛЭН СУМЫН “АМАР ТАЙВАН АМЬДРАЛЫН ТӨЛӨӨ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЖИЛ”-ИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ Бичсэн Зоригоо 73
ÑÝÐÃÝËÝÍ ÑÓÌÛÍ 2015 ÎÍÛ АЙМГИЙÍ ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ, ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙНН ХУРАЛДААНЫ БИЕЛЭЛТ Бичсэн Зоригоо 70
СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЗАСАГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН 2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ Бичсэн Зоригоо 89