Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Өсвөр үе, хүүхэд залуучуудын талаар хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан Бичсэн Зоригоо 281
Сэргэлэн суманд 2012 онд улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт , төсөл арга хэмжээний санхүүжилтээр хийсэн бараа ажил үйлчилгээний судалгаа Бичсэн Зоригоо 119
Сэргэлэн сумын ЗДТГ-аас 2013 оны эхний 6 сард зохион байгуулсан шинэлэг ажилуудаас Бичсэн Зоригоо 117
Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Төрийн албан хаагчдийн жендерийн судалгаа Бичсэн Зоригоо 116
“Урлагийн үзлэг”-ийн тайлан Бичсэн Зоригоо 488
Сумын Хүмүүнлэгийн хөтөлбөрийн 2-р үе шат буюу 2013-2014онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Бичсэн Зоригоо 122
Сумын Хүмүүнлэгийн хөтөлбөрийн 1-р үе шат буюу 2011-2012 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хэрэгжилт Бичсэн Зоригоо 122
НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн хорооноос гаргасан дүгнэлт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт Бичсэн Зоригоо 155
Сэргэлэн сумын Хүүхдийн Төлөө Зөвлөлийн ажлын хэрэгжилт Бичсэн Зоригоо 114
Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах төлөвлөгөөний хэрэгжилт Бичсэн Зоригоо 143