хэлэлцүүлэг 2014 он

  Төв аймгийн ЗДТГ-ын дарга Д.Нямдорж

Төв аймгийн иргэний танхимаар 2014онд хэлэлцүүлэх асуудал

2014.01.10

 

Хэлэлцүүлэг хийх

сэдвийн нэр

Хугацаа

Хариуцах газар, иргэн

Тайлбар

1

Эрүүл мэндийн шинэчлэлд иргэдийн оролцоо

2-рсар

АНЭмнэлэг

 

2

Иргэдийн боловсролын үнэлэмж, мэргэжлийн чиг баримжаа

3-рсар

Боловсролын газар

 

3

Бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэхэд иргэн, жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эхлэгчдэд тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл

3-рсар

ХБХэлтэс

ҮХААГазар

 

4

Гэр бүлийн хүчирхийлэл

3-рсар

Зуунмод сум

З.Эрдэнэбаатар

 

5

Дэлхийн усны өдөрт

3-рсар 22

Байгаль орчны газар

П.Цэлмэг

 

6

Архигүй Монгол хүн-Архигүй аймаг

4-рсар

Цагдаагийн газар

ХЗХэлтэс

 

7

Газар-Бидний амьдралын баталгаа

4-рсар

ГХБХБГазар

ХБХ

 

8

Авлигын эсрэг хуулийн хэрэгжилтийн талаар

4-рсар

ХЗХэлтэс

 

9

Ажилтай орлоготой-Хөдөлмөрч хүн

4-рсар

Хөдөлмөрийн хэлтэс

 

10

Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэргээ сурьдчилан сэргийлэх чиглэлээрЭцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлье

5-рсар

Цагдаагийн газар

 

11

Манай гудамж-Бидний байр

5-рсар

БОГазар

ХБХэлтэс

 

12

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хөтөлбөр

5-рсар

ХЗХэлтэс

 

13

Хогхаягдлын менежментийг сайжруулах, иргэд байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь

5-рсар 15

Байгаль орчны газар

Б.Болдбаяр

 

14

Сувилагчийн ажил мэргэжлийн онцлог

5-рсар 2

АНЭмнэлэг

 

15

Хүний эрхийг хангах арга хэмжээний 2013-2016 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц, үрдүн

6-рсар

ХЗХэлтэс

 

16

Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, эрүүла хуй

6-рсар

МХГазар

 

17

Эрүүл мэндийн цахим үйлчилгээний ач холбогдол

7-рсар

АНЭмнэлэг

 

18

Хотхоорондын нийтийн тээвэр болон такси үйлчилгээний өнөөгийн байдал, хэтийн төлөвлөгөө

9-рсар

ТАЗГазар

Д.Хишигжаргал

Н.Аасүрэн

 

19

Нийгмийн халамжийн сан түүний зарцуулалт

9-рсар

НХҮХэлтэс

 

20

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал

10-рсар

Цагдаагийн газар

 

21

Цагдаагийн байгууллагын ил тод байдал

10-рсар

Цагдаагийн  газар

 

22

Эх хүүхдийн эрүүлмэндийг хамгаалах жилийн хүрээнд хийсэн ажлын тайлан

11-рсар

ЭМГазар

 

23

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар

12-рсар

АНЭмнэлэг