ТОМ ТӨРӨӨС УХААЛАГ ТӨР РҮҮ САНААЧИЛГЫГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН САНАЛ АСУУЛГА

Òîì òºðººñ óõààëàã òºð ð¿¿ ñàíàà÷èëãûã äýìæèõ

òºñëèéí ñàíàë àñóóëãà

îãíîî.................. òàíû íàñ..........     õ¿éñ...........

Òà äýìæèæ áàéãààãàà òýìäýãëýíý ¿¿?

1 Ìîíãîë óëñûí òºð òîì òºð ìºí ¿¿?

 

                 a/ ìºí

á/ áèø

â/ ìýäýõã¿é

2 Ìîíãîë óëñûí òºð óõààëàã òºð ìºí ¿¿?

a/ ìºí

á/ áèø

â/ ìýäýõã¿é

3 Ìîíãîë óëñ ÿìàð çàìààð ÿâàõ ¸ñòîé âý?

à/ õóóëèéí çàñàãëàë

á/ óõààëàã òºð

â/ íýýëòòýé îðîëöîîòîé àþóëã¿é íèéãýì

4 Íýýëòòýé àðä÷èëñàí íèéãýì þó õèéõ ¸ñòîé âý?

à/ àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ

á/ èðãýíë ¿éë÷ëýõ

â/ õóóëü õýðýãæ¿¿ëýõ

5 Òàòºðòýéõàðüöäàãóó?

à/ õààÿà õàðüöäàã

á/ õàðüöäàãã¿é

â/ ¿ðãýëæ

6 Àæèë õýðýã÷ õ¿ì¿¿ñ òºðººñ þó õ¿ñýæ áàéíà âý?

à/ òîãòâîðòîé áàéäàë

á/ òóñëàìæ äýìæëýã

Òàíüä áàÿðëàëàà

Òîì òºðººñ óõààëàã òºð ð¿¿ ñàíàà÷èëãûã äýìæèõ

òºñëèéí ñàíàë àñóóëãà

îãíîî................... òàíû íàñ..........     õ¿éñ...........

Òà äýìæèæ áàéãààãàà / + òýìäýãýýð òýìäýãëýíý ¿¿?1 Ìîíãîë óëñûí òºð òîì òºð ìºí ¿¿?

a/ ìºí

á/ áèø

â/ ìýäýõã¿é

2 Ìîíãîë óëñûí òºð óõààëàã òºð ìºí ¿¿?

a/ ìºí

á/ áèø

â/ ìýäýõã¿é

3 Ìîíãîë óëñ ÿìàð çàìààð ÿâàõ ¸ñòîé âý?

à/ õóóëèéí çàñàãëàë

á/ óõààëàã òºð

â/ íýýëòòýé îðîëöîîòîé àþóëã¿é íèéãýì

4 Íýýëòòýé àðä÷èëñàí íèéãýì þó õèéõ ¸ñòîé âý?

à/ àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ

á/ èðãýíä ¿éë÷ëýõ

â/ õóóëü õýðýãæ¿¿ëýõ                                                        

5 Òàòºðòýéõàðüöäàãóó?

à/ õààÿà õàðüöäàã

á/ õàðüöäàãã¿é

â/ ¿ðãýëæ

6 Àæèë õýðýã÷ õ¿ì¿¿ñ òºðººñ þó õ¿ñýæ áàéíà âý?

à/ òîãòâîðòîé áàéäàë

á/ òóñëàìæ äýìæëýã

                         Òàíüä áàÿðëàëàà