Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 33

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

Strict Standards: Declaration of JCacheControllerPage::store() should be compatible with JCacheController::store($data, $id, $group = NULL) in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/cache/controller/page.php on line 199

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 115

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools/libs/ztgzip.php on line 153

Strict Standards: Non-static method JFTP::getInstance() should not be called statically in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 412

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php:33) in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/libs/zt_tools.php on line 226

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sergelen/includes/application.php on line 539

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭЭЛТТЭЙ ИЛ ТОД БАЙДАЛ, АВИЛГЫН ТАЛААРХ СУДАЛГАА


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭЭЛТТЭЙ ИЛ ТОД БАЙДАЛ, АВИЛГЫН ТАЛААРХ СУДАЛГАА

ÒªÐÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÍÝÝËÒÒÝÉ ÈË ÒÎÄ ÁÀÉÄÀË,

ÀÂÈËÃÛÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÑÓÄÀËÃÀÀ

Ñóìûí íýð                                                                                                                             îãíîî.........

 

Òàíû íàñ

Õ¿éñ

Áîëîâñðîë

Ýðõýëäýã àæèë

 1. 16-25
 2. Ýðýãòýé
 3. Äýýä
  1. Òºðèéí àëáàí õààã÷
  2. 25-34
  3. Ýìýãòýé
   1. Á¿ðýí äóíä
     
     

2Õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõýëäýã

 1. 34-34
 
 1. Á¿ðýí áóñ äóíä
 2. Áàãø
 3. 43-52
 
   
 1. Áàãà
 2. Ýì÷
 3. 52-ààñ äýýø
 
   
 1. Òóñãàé äóíä
 2. Ìàë÷èí
 
   
 1. áîëîâñðîë
 2. àæèëã¿é
 
           

                                 Àâèëãûí åðºíõèé òºëºâ áàéäëûí ñóäàëãàà

 1. àéìàã ñóìààñ çîõèîí áàéãóóëæ áóé àâëèãàòàé òýìöýõ ¿éë àæèëëàãààã òà õýðõýí ¿íýëýõ âý?

                                 Õàðèóëò

Õàðèóëò /+ / òýìäýãýýð òýìäýãëýíý ¿¿.

 1. àâëèãûí ýñðýã òýìöýë èõýýõýí ¿ð àøèãòàé áàéíà
 
 1. àâëèãûí ýñðýã òýìöýë çàðèì òàëààðàà ¿ð àøèãòàé áàéíà
 
 1. àâëèãûí ýñðýã òýìöýë ¿ð àøèãòàé ÷ áèø, ¿ð àøèãã¿é ÷ áèø
 
 1. àâëèãûí ýñðýã òýìöýë çàðèì òàëààðàà ¿ð àøèãã¿é áàéíà
 
 1. àâëèãûí ýñðýã òýìöýë èõýýõýí ¿ð àøèãã¿é áàéíà
 
 1. ìýäýõã¿é, õàðèóëàõã¿é
 
 1. Òàíàé ñóìàíä àâëèãà õýð ò¿ãýýìýë ãýæ òà ¿çýæ áàéíà âý?

                             Õàðèóëò

 

Èõýýõýí ò¿ãýýìýë

 

ò¿ãýýìýë

 

Äóíä çýðýã

 

Áàãà çýðýã

 

     Îãò áàéõã¿é

 

Ìýäýõã¿é

 

3 òàíé àæèëëàæ áàéãàà áàéãóóëëàãà áîîëí òàíàé ñóì îðîí íóòàãò òºðèéí àëáàí õààã÷äûí òîìèëãîî õèéõýä ìýðãýøñýí áàéäàë, øóäðàãà, çàð÷èì÷ áàéäàë øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëë áîëæ ÷àääàã óó?

                    Õàðèóëò

 

Òèéì õàìãèéí ãîë ¿àëãóóð íü áîëäîã

 

Çàðèì òîõèîëäîëä øàëãóóð áîëîõ íü áèé

 

Îãòõîí ÷ øàëãóóð áîëäîãã¿é

 

4 õýðýâ áîëæ ÷àääàãã¿é áîë ÿìàð ÿìàð øàëãóóðûã ÷óõàë÷èëäàã ãýæ òà ¿çýæ áàéíà âý? /2-îîñ äîîøã¿é õàðèóëò ºãíº ¿¿?

                  Õàðèóëò

 

Óëñ òºðèéí íàìûí õàðüÿàëàë

 

Òàíèë òàë, ñàäàí òºðëèéí õîëáîî

 

Àâëèãà õýýë õàõóóë

 

ººð áóñàä.............

 

5 Òàíàé àéìàã ñóìûí òºðèéí áàéãóóëëàãûí óäèðäàõ àëáàí òóøààëòíû äîòîð àøèã ñîíèðõëûí çºð÷èë õèð òàðõñàí ãýæ òà ¿çäýã âý?

                       Õàðèóëò

 

Òóí èõ òàðõñàí

 

Äóíä çýðýã ãýæ õýëæ áîëíî

 

Òóí áàãà òàðõñàí

 

Îãò òàðõààã¿é

 

6   Òàíàé àéìàã ñóìûí òºðèéí áàéãóóëëàãûí óäèðäàõ àëáàí òóøààëòàí àâëèãàòàé òýìöýõ òàëààð áàéíãà ÿðüäàã óðèàëäàã ãýäýãòýé òà ñàíàë íèéëäýã ¿¿?

                         Õàðèóëò

 

Ñàíàë á¿ðýí íèéëíý

 

Çàðèì òàëààð íèéëíý

 

Îãò íèéëýõã¿é

 

                       òºðèéí áàéãóóëëàãûí íýýëòòýé èë òîä áàéäàë

7 àéìàã ñóìûí íóòãèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãà ñàéí çàñàãëàëûí ¿íäñýí øààðäëàãóóäàä õýðõýí íèéöäýãèéã òà äîîðõè õ¿ñíýãòýýð õýðèóëàíà óó?

¿íäñýí øàëãóóðóóä

Òóí ñàéí íèéöíý

çàðèì òàëààðàà íèéöíý

Îãò íèéöäýãã¿é

Ìýäýõã¿é áàéíà

À èë òîä áàéäàë

       

Á õàðèóöëàãà òîîöäîã ìåõàíèçì

       

 øóäðàãà áàéäàë

       

8 áàéãóóëëàãûí ä¿ðýì æóðàì íü äîîðõè õ¿ñíýãòýíä òóñãàñàí íºõöºëèéã õàíãàäàã ýñýõ òàëààð òà ñàíàëàà õóâààëöàíà óó?

                            ͺõöºë¿¿ä

Õàíãàëòòàé ñàéí õàíãàíà

Çàðèì òàëààðàà õàíãàíà

Îãò õàíãàäàãã¿é

Õýëæ ìýäýõã¿é áàéíà

Ìýäýýëýëèéã èë òîä áàéëãàõ

       

Õ¿íä ñóðòàë øàò äàìæëàãûã áóóðóóëàõ

       

Õºíäëºíãèéí õÿíàëò, ìîíèòîðèíã õèéõ

       

Ýðýñäýë á¿õèé àëáàí òóøààëûí ñýëãýý õèéõ

       

Àëáàí õààã÷äûí ç¿é áóñ ¿éëäëèéí òàëààð èðãýäýýñ ìýäýýëýë àâàõ

       

9 òà òîð äóðäñàí òºðèéí áàéãóóëëàãóóäòàé õàðèëöàõàä ÿìàð íýãýí õ¿íäðýë, áóðõøýýë òóëãàðäàã óó?

Áàéãóóëëàãûí íýðñ

Òèéì

¿ã¿é

Ìýäýõã¿é

Ñóìûí ÈÒÕ

1

2

3

Ñóìûí ÇÄÒÃ

1

2

3

Äóíä ñóðãóóëü

1

2

3

Àëòàí ò¿ëõ¿¿ð öýöýðëýã

1

2

3

Ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâ

1

2

3

Ñî¸ëûí òºâ

1

2

3

ÌݯÒ-èéí ìýðãýæèëòí¿¿ä

1

2

3

Õýñãèéí òºëººëºã÷

1

2

3

1-ð áàãèéí çàñàã äàðãà

1

2

3

2-ð áàãèéí çàñàã äàðãà

1

2

3

3-ð áàãèéí çàñàã äàðãà

1

2

3

4-ð áàãèéí çàñàã äàðãà

1

2

3

5-ð áàãèéí çàñàã äàðãà  

1

2

3

Õºäºëìºð õàëàìæ, ¿éë÷èëãýýíèé ìýðãýæèëòýí

1

2

3

Íèéãìèéí äààòãàëûí áàéöààã÷

1

2

3

Òàòâàðûí áàéöààã÷

1

2

3

Óëñûí á¿ðòãýã÷

1

2

3

10 Äýýðõ àñóóëòàíä òèéì ãýñýí õýðèóëò ñîíãîñîí áîë ÿìàð áýðõøýýë òóëãðäàã âý?  

 1. Õ¿ä ñóðòàë
 2. Äýëãýðýíã¿é ìýäýýëýë ºãäºãã¿é
 3. Ìýäýýëýëèéí ñàìáàð áàéäàãã¿é
 4. Ëàâëàõ óòàñ áàéäàãã¿é
 5. Íîì, ãàðûí àâëàãà ìàòåðèàë õîìñ
 6. Öàõèì õóóäàñ àæèëëàäàãã¿é
 7. Öàõèì õóóäàñíû ìýäýýëýë õÿçãààðëàãäìàë
 8. Öàã áàðüäàãã¿é
 9. Áàéãóóëëàãûí óÿëäàà õîëáîî ìóó

10.Õóóëèéí äàãóó àñóóäëûã øèéääýãã¿é

11.Àñóóäëûã õóãàöààíä íü øèéäâýðëýæ ºãäºãã¿é

12.Òºðèéí àëáàí õààã÷èä ¸ñ ç¿éã¿é

13.¿íäýñëýëã¿é îëîí íýìýëò òºëáºð øààðääàã

14.Àâëèãà àâ÷ àñóóäàë øèéääýã

15.Õýíä õàíäàõ íü òîäîðõîéã¿é

11 ñóìûí õýìæýýíä àëü áàéãóóëëàãà ãü èë¿¿ õ¿íä ñóðòàëòàé ãýæ ¿çýæ áàéíà âý?

Áàéãóóëëàãûí íýðñ

Îãò õ¿íä ñóðòàëã¿é

Áàãàçýðýã õ¿íä ñóðòàëòàé

Äóíäçýðýã õ¿íä ñóðòàëòàé

Èõýýõýí õ¿íä ñóðòàëòàé

Ìàø èõ õ¿íä ñóðòàëòàé

Ìýäýõã¿é

Ñóìûí ÈÒÕ

           

Ñóìûí ÇÄÒÃ

           

Äóíä ñóðãóóëü

           

Àëòàí ò¿ëõ¿¿ð öýöýðëýã

           

Ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâ

           

Ñî¸ëûí òºâ

           

ÌݯÒ-èéí ìýðãýæèëòýí¿¿ä

           

Õýñãèéí òºëººëºã÷

           

1-ð áàãèéí çàñàã äàðãà

           

2-ð áàãèéí çàñàã äàðãà

           

3-ð áàãèéí çàñàã äàðãà

           

4-ð áàãèéí çàñàã äàðãà

           

5-ð áàãèéí çàñàã äàðãà

           

Õºäºëìºð õàëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé ìýðãýæèëòýí

           

Íèéãìèéí äààòãàëûí áàéöààã÷

           

òàòâàðûí áàéöààã÷

           

Óëñûí á¿ðòãýã÷

           

12 òà ººðèéí îðîí íóòãèéí àâëèãàä ºðòºõ ýðñäýë á¿õèé ãóðàâ õ¿ðòýëõ àëáàí òóøààëûã íýðëýí áè÷íý ¿¿?

 1. Ñóìûí ÈÒÕ-ûí äàðãà òýðã¿¿ëýã÷èä
 2. Ñóìûí ÇÄ
 3. Ñóìûí çàñàã äàðãûí îðëîã÷
 4. Ñóìûí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà
 5. ÒݯÒ-èéí ìýðãýæèëòýí¿¿ä
 6. Õàëàìæ, íèéãìèéí áîäëîãûí ìýðãýæèëòýí
 7. Ñóìûí çàñàã äàðãà
 8. Öàãäààãèéí õýñãèéí òºëººëºã÷
 9. Óëñûí á¿ðòãýã÷

10.Õóóëü ýðõ ç¿éí àæèëòàí

11.ÁÎÕ-ûí óëñûí áàéöààã÷, áàéãàëü õàìãààëàã÷

12.Òàòâàðûí áàéöàà÷

13.Òºðèéí ñàíãèéí ìýðãýæèëòýí

14.Íèéãìèéí äààòãàëûí áàéöààã÷

15.Áóñàä...................................

13 Òà ººðèéí îðîí íóòãèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãàä àâëèãûã ¿¿ñãýæ áóé øàëòãààí íºõöºëèéã íýðëýí áè÷íý ¿¿?

1...................................................................................................................

2...................................................................................................................

3...................................................................................................................

14 Àéìàã îðîí íóòãèéí òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãàä õ¿í øèíýýð àæèëä àâàõ, àæëààñ õàëàõ, àëáàí òóøààë äýâø¿¿ëýõ, òåíäåð øàëãàðóóëàõ ãýõ ìýò àñóóäàë õèð èë òîä, øóäðàãà õèéãääýã òàëààð ¿íýëýíý ¿¿?

Øèéäýæ áóé àñóóäàë

Èë òîä øóäðàãà

Çàðèì òîõèîëäîëä èë òîä øóäðàãà

Îãòõîí ÷ èë òîä øóäðàãà áèø

Õàðèóëæ ìýäýõã¿é áàéíà

Õ¿í øèíýýð àæèëä àâàõ

       

Àæëààñ õàëàõ

       

Àëáàí òóøààë äýâøèõ

       

Øàãíàë óðàìøóóëàë àâàõ

       

Òåíäåð øàëãàðóóëàëò

       

Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí òîîöîî,òºñâèéí òºëºâëºëò çàðöóóëàëò

       

15 Àéìàã ñóìûí õýìæýýíä õèéãääýã õóäàëäàí àâàëò /òåíäåð øàëãàðóóëàëò íü àâëèãà õýýë õàõóóëä àâìñàí ãýäýãòýé ñàíàë íèéëäýã ¿¿?

         Õàðèóëò

                         /+ òýìäýãýýð òýìäýãëýíý ¿¿/

Ñàíàë á¿ðýí íèéëäýã

 

Çàðèì òàëààðàà íèéëäýã

 

Îãò íèéëýõã¿é

 

16 òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãààñ îðîí íóòãèéí èðãýä òºðèéí àëáàí õàà÷äûí äóíä àâëèãààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ÷èãëýëýýð ñóðãàëò ñåìèíàð ÿâóóëäàã óó? Õýðýâ ÿâóóëäàã áîë õýð ¿ð ä¿íòýé áàéäàã ãýæ òà áîäîæ áàéíà âý?

                Õàðèóëò

                         /+ òýìäýãýýð òýìäýãëýíý ¿¿/

Áàéíãà òîãòìîë õèéãääýã áºãººä ¿ð ä¿í ñàéòàé

 

Õààÿà íýã õèéãääýã áîëîâ÷ ¿ð ä¿í ñàéòàé

 

Áàéíãà òîãòìîë õèéãääýã áîëîâ÷ ¿ð ä¿í ìóóòàé

 

Èéì ñóðãàëò, ñåìèíàð îãü õèéãääýãã¿é

 

17   Òàíàé àéìàã ñóìûí òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãóóä ººðèéí ÷èã ¿¿ðãèéã îëîí íèéòýä òàéëáàðëàí, ìýäýýëýëèéã èë òîä áàéëãàõàä ÷èãëýñýí àðãà õýìæýýã òºëºâëºí õýðýãæ¿¿ëäýã òàëààðõ òàíû ñàíàë áîäîë

Àðãà õýìæýýí¿¿ä

Õàíãàëòòàé ñàéí

Äóíä çýðýã

Õàíãàëòã¿é

Ìýäýõã¿é

ººðèéí ñàëáàðûí ÷èã ¿¿ðãèéã òàéëáàðëàí òàíèóëäàã ýñýõ

       

ººðèéí ñàëáàðûí ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáëîîòîé ìýäýýëýë èë òîä õ¿ðòýýìæòýé ýñýõ

       

Àâëèãûí ýñðýã õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà àðãà õýìæýýãýý èðãýäýä òàíèóëàí ñóðòàë÷èëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëäàã ýñýõ

       

Èðãýäèéí ãîìäîë ñàíàëûã õ¿ëýýí àâàõ áàðàãäóóëàõ ¿éë àæèëëàãàà íü òîäîðõîé ýñýõ

       

Èðñýí ãîìäëûí ìºðººð àâñàí àðãà õýìæýý èðãýäýä èðãýí òàíèóëäàã ýñýõ

       

Ñàëáàðûí ¿éë àæèëëàãààã ò¿ðãýí øóóðõàé, èë òîä ÿâóóëàõ, ìýäýýëýëèéí õ¿ðòýýìæòýé áàéäëûã õàíãàõ ¿¿äíýýñ ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí îëîëòûã àøèãëàäàã ýñýõ

       

18 Òà àéìàã ñóìûí èðãýíèé òàíõèì îëîí íèéòèéí èíòåðíýò ìýäýýëëèéí òºâººð õ¿ññýí ìýäýýëëýý ÷ºëººòýé àâ÷ ÷àääàã óó 1. Òèéì 2. ¿ã¿é 3. Äóíä çýðýã

                                

                      

                                     Ñóäàëãààíä îðîëöñîí òàíä áàÿðëàëàà