САНАЛ АСУУЛГЫН НЭГТГЭЛ

                                      Ñàíàë àñóóëãûí íýãòãýë

2014.03.24

                                                             

             Ñàíàë àñóóëãûí íýð òºðºë

Á¿ðýí õàíãàëòòàé

Õàíãàëòòàé

Òºäèéëºí õàíãàëòòàé áèø

Õàíãàëòã¿é

Ìýäýõã¿é

Íýã: 1 Òàíû áîäëîîð àëèâàà õóóëü òîãòîîìæèéí õýðýãæèëò õýð áàéíà âý?

1

10

8

1

0

2 ÕÝÇÍ òàëûí ìýäýýëýë, ñóðòàë÷èëãàà ÿìàð áàéíà âý?

0

13

7

0

0

3 Ãàçàð ºì÷ëºëèéí òàëààð òà õýð ìýäëýãòýé áàéíà âý?

1

8

9

1

1

4 Îðîí íóòàãò ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ÷èãëýëýýð õèéãäýæ áóé àæëûí ¿ð ä¿í

1

8

10

1

0

Õî¸ð: 1 Æį-èéã õºãæ¿¿ëýõ òàëààð õèéæ áàéãàà àæëûí ¿ð ä¿í õýð áàéíà âý?

1

9

10

0

0

2 Ãàçàð òàðèàëàíãèéí ¿éëäâýðëýë ìàíàé àéìãèéí õýìæýýíä ÿìàð áàéíà âý?

1

8

8

0

3

3 ªðõèéí ¿éëäâýðëýëèéã äýìæèõ ÷èãëýëýýð õèéñýí àæëûí ¿ð ä¿í

1

6

13

0

0

4 Áàéãàëü îð÷íû õàìãààëàõ òàëààð àâ÷ áàéãàà àðãà õýìæýýíèé òàëààðõ òàíû ä¿ãíýëò

0

3

14

1

2

5 Òà ÿäóóðëûã áóóðóóëàõ, ºðõèéí îðëîãî íýìýãä¿¿ëýõ àìæèðãààã äýìæèõ ÷èãëýëýýð àëèâàà òºñºë, çýýë òóñëàìæèíä õàìðàãäñàí óó?

Òèéì-2

¿ã¿é-18

     

6 Îðîí íóòàãò á¿òýýí áàéãóóëàëò õºðºí㺠îðóóëàëòûí ÷èãëýëýýð õèéãäýæ áóé àæëûí ¿ð ä¿í

0

16

4

0

0

                                                                   ¯éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë:

  1. Áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýý

0

8

8

3

1

  1. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýý

0

5

13

0

2

  1. Óíäíû óñíû õàíãàìæ

2

14

2

2

0

  1. Õîã õàÿãäàë çàéëóóëàëò

0

5

13

1

1

  1. Ñóìûí òîõèæèëò

0

10

10

0

0

  1. Ìàëûí áýë÷ýýðèéí õ¿ðòýýìæ

0

7

5

0

8

  1. Îð÷íû àðèóí öýâýð

0

11

9

0

0

  1. Õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýý

0

15

5

0

0

  1. Íèéòèéí àõóéí ¿éë÷èëãýý

0

0

7

5

8

  

Íýãòãýë ãàðãàñàí:

ÒÇÕÝÇ-í àæèëòàí                       ×.Àðèóíòóÿà