ШИЛЭН ДАНС САНАЛ АСУУЛГА

Õóóëèéí òºñë¿¿äýä îëîí íèéòýýñ

ñàíàë àâàõ ñóäàëãàà

Îãíîî.......................

Òàíû íàñ...........                         õ¿éñ.....................                 ýðõýëäýã àæèë.....................

Òà äýìæèæ áàéãàà òºñëèéí íýðýý /+ / - òýìäýãýýð òýìäýãëýíý ¿¿    

 

ä/ä

Òºñëèéí íýð

Ñàíàë àñóóëãà

1

Øèëýí äàíñíû òóõàé

 

2

Íèéòèéí çàð ìýäýýíèé òóõàé

 

3

ÇÇÍÄÍ õýìæýýíä íèéòèéí ñàíàë õóðààëòààð øèéäâýð ãàðãàæ õýðýãæ¿¿ëýõ òóõàé

 

                                         Ñóäàëãààíä îðîëöñîí òàíûä áàÿðëàëàà