Санал асуулга

Санал асуулга

Зөвшөөрч байвал тийм /Хүүхдийн тоо/

Зөвшөөрөхгүй байвал үгүй /Хүүхдийн тоо/

Хүүхдийн “Өөрсдөө санаачилж-Хамтдаа хийцгээе” чуулганаа   жил тутам 1 удаа зохион байгуулж   байх санал

Тийм

Үгүй

....

.....