Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний талаарх судалгаа

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний талаарх судалгаа

1.Таны хүйс

а. эрэгтэй                       б.эмэгтэй

2. Таны нас

а. 0-16          б. 16-36         в.36-55                   г. 55 дээш

3.Та тэтгэвэрээ аль сангаас авдаг вэ?

а.   Нийгмийн даатгал   б.   Нийгмийн халамжийн сангаас

3. Таны хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэр

 

а. харааны бэршээлтэй   б.сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй   в. сэтгэц   г.тулах хөдлөх эрхтэн

4. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байсна уу?

а. халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж   б. хөнгөлөлт, тусламж

в. ОНОТХҮ   г. АЭО, Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж

5. Хэрэв та ОНОТХҮ хамрагдаж байсан бол

а. сургалт б. сэргээн засах үйлчилгээ в. бүлэг байгуулах төсөл

г. бусад

6. Та ОНОТХҮ хамрагдаагүй бол үйлчилгэний талаар мэдэж байна уу

а. Тийм         б) үгүй

7. Та ОНОТХҮйлчилгээнд хамрагдах хэрэгцээ байна уу

а. Тийм         б.үгүй

8.Хэрэв тийм бол

а. мөнгөнтэй болох   б. хамт олонтой болох в.цагийг зөв боловсон өнгөрөөх г. нийгэмших

9. Та нийгмийн халамжийн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг ямар эх үүсвээрээс авдаг вэ?

а. НХ ажилтан б. багийн хурал в. интернэт г. бусад

10.Та ОНТХҮйлчилгээнд хамрагдах шаардлагатай гэж үзэж байна уу?

а. тийм       б. үгүй