ШИЛЭН ДАНС САНАЛ АСУУЛГА

Õóóëèéí òºñë¿¿äýä îëîí íèéòýýñ

ñàíàë àâàõ ñóäàëãàà

Îãíîî.......................

Òàíû íàñ...........                         õ¿éñ.....................                 ýðõýëäýã àæèë.....................

Òà äýìæèæ áàéãàà òºñëèéí íýðýý /+ / - òýìäýãýýð òýìäýãëýíý ¿¿    

Дэлгэрэнгүй...

САНАЛ АСУУЛГЫН НЭГТГЭЛ

                                      Ñàíàë àñóóëãûí íýãòãýë

2014.03.24

Дэлгэрэнгүй...

ТОМ ТӨРӨӨС УХААЛАГ ТӨР РҮҮ САНААЧИЛГЫГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН САНАЛ АСУУЛГА

Òîì òºðººñ óõààëàã òºð ð¿¿ ñàíàà÷èëãûã äýìæèõ

òºñëèéí ñàíàë àñóóëãà

îãíîî.................. òàíû íàñ..........     õ¿éñ...........

Òà äýìæèæ áàéãààãàà òýìäýãëýíý ¿¿?

1 Ìîíãîë óëñûí òºð òîì òºð ìºí ¿¿?

Дэлгэрэнгүй...

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭЭЛТТЭЙ ИЛ ТОД БАЙДАЛ, АВИЛГЫН ТАЛААРХ СУДАЛГАА

ÒªÐÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÍÝÝËÒÒÝÉ ÈË ÒÎÄ ÁÀÉÄÀË,

ÀÂÈËÃÛÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÑÓÄÀËÃÀÀ

Ñóìûí íýð                                                                                                                             îãíîî.........

Дэлгэрэнгүй...