• 98989105
  • sergelen.zdtg2021@gmail.com
Улсын хэмжээний ХАА-н тооллого явагдаж дууслаа
  1. Улсын хэмжээний тооллогыг зохион байгуулж явуулах, үр дүнг боловсруулах, дамжуулах
  • ХАА-н тооллогыг ҮСХ-ноос баталсан удирдамж аргачлалын дагуу Сумын засаг даргын 2022.05.26-ны өдрийн А/472 тоот захирамжаар ажлын хэсэг байгуулан сумын хэмжээнд 2 тоологч, 5 багийн даргатай  хамтран тооллогыг 2022.06.02-ноос 2022.06.12-ны өдөр хүртэл  тоолохоор хүрээнд багтсан 184 ААН, иргэнээс мэдээллийг цуглуулан авч байна. Сумын хэмжээнд тооллогын явц 87,5%-тай явагдаж байна.
  1. Эрсдэлд суурилсан дотоод хяналт хэрэгжүүлэх.

-Харилцагч төсөвт байгууллагуудтай харилцахад гардаг хүндрэл болон төрийн сангийн мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх сургалт явагдахгүй байгаагаас  төрийн сангийн үйл ажиллагаанд  бага зэргийн эрсдэл тохиолдол болзошгүй байгаа нь эрсдлийн үнэлгээний асуумжаар 2 оноо авч тодорхойлогдсон

 

2022-06-16 00:00:00