• 70274848
  • sergelen.zdtg2021@gmail.com
Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл
Сэргэлэн сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн танилцуулга

Сумын 2021 оны төсвийг, Төсвийн тухай хууль болон бусад холбогдох хуулиудийн удирдлага зарчим, хуулиар тогтоосон шаарлагад нийцүүлэн тайлагнаж, орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, сумын Заса...

2022-07-26 17:38:26

Дэлгэрэнгүй..
ТӨВ АЙМГИЙН СЭРГЭЛЭН СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2021 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2021 онд Орон нутгийн хөгжлийн санд Итгэлцүүрээр 33,759,6мян,төгрөг ТА-3 төслөөс 11,448,0мян,төгрөг, Дэмжлэг 3,029,6мян.төгрөг АМХайгуулын Тусгай зөвшөөрлөөс 4,421,8мян,төгрөг АМТусгай зөвшөөрлөөс 17,784,6мян,төгрөг...

2022-05-17 12:15:02

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

...

2022-04-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сэргэлэн сумын 2021оны төсвийн гүйцэтгэл

...

2022-03-25 16:12:05

Дэлгэрэнгүй..
Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл

Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл...

2021-09-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..