• 98989105
  • sergelen.zdtg2021@gmail.com
Төсөв
СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ  САНГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 2021 ОНЫ 01 ДУГААР ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА МЭДЭЭЛЭЛ

2021 оны Сум хөгжүүлэх сан нь оны эхэнд 89.954.865 төгрөгийн үлдэгдэлтэй 11 зээлдэгчтэй  байсан 2021 оны 10 дугаар сарын байдлаар 59.035.026 төгрөгийн орлого төвлөрч одоогийн байдлаар Сум хөгжүүлэх сангийн дансанд 145.41...

2021-10-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгосон үйл явц, эргэн төлөлтийн асуудал

2021 оны Сум хөгжүүлэх сан нь оны эхэнд 89.954.865 төгрөгийн үлдэгдэлтэй...

2021-08-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..