• 98989105
  • sergelen.zdtg2021@gmail.com
үйл ажиллагаа
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ОРОН НУТАГТ ТӨЛӨӨЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС СУМЫН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТЫН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Харилцагч төсөвт байгууллагуудтай харилцахад гардаг хүндрэл болон төрийн сангийн мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх сургалт явагдахгүй байгаагаас төрийн сангийн үйл ажиллагаанд бага зэргийн эрсдэл тохиолдол болзошгүй бай...

2022-06-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2022 ОНЫ СЭРГЭЛЭН СУМЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2022 оны сумын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах...

2022-06-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
СЭРГЭЛЭН СУМЫН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХЭМЖЭЭНД ШУДРАГА ЁС, ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, АВЛИГА, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Шийдвэр гаргах эрх бүхий албан тушаалтнууд авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлээ илэрхийлж, авлигыг үл тэвчих, ёс зүй, шударга ёсыг эрхэмлэх талаар олон нийтэд нээлттэй мэдэгдэл хийх...

2022-06-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН “ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО” –ИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Сургуулийг хүний хөгжлийн төв болгон хөгжүүлж, нийгэм, сэтгэл зүй, дэд бүтцийн эрүүл, аюулгүй, ээлтэй орчин бүрдүүлж, суралцах, амьдрах стандарт шаардлагыг хангасан нийгмийн үйлчилгээг бий болгох замаар боловсролын хүр...

2022-06-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУМЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН САЛБАР ХОРООНЫ 2022 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Сумын Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны төлөвлөгөө боловсруулан 2022 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр Сумын Хүний эрхийн салбар хорооны анхдугаар хуралдаанаар төлөвлөгөөний төсө...

2022-06-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
АЛТАНТҮЛХҮҮР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АВИЛГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Тухайн хичээлийн жил бүр авлигаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах талаар байгууллагынхаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгай заалт оруулах 2021-2022 оны хичээлийн жилд цэцэрлэгийн шударга ёс ил тод бай...

2022-06-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
СУМЫН 2022 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТОДОТГОЛ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

...

2022-05-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэх зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай

2022 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэх зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай...

2022-05-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэх зориулалтанд өөрчлөлт оруулах тухай

...

2022-05-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
СЭРГЭЛЭН СУМЫН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХЭМЖЭЭНД ШУДРАГА ЁС, ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, АВЛИГА, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Шийдвэр гаргах эрх бүхий албан тушаалтнууд авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлэлээ илэрхийлж, авлигыг үл тэвчих, ёс зүй, шударга ёсыг эрхэмлэх талаар олон нийтэд нээлттэй мэдэгдэл хийх...

2022-03-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..