• 70274848
  • sergelen.zdtg2021@gmail.com
үйл ажиллагаа
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ОРОН НУТАГТ ТӨЛӨӨЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС СУМЫН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТЫН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Харилцагч төсөвт байгууллагуудтай харилцахад гардаг хүндрэл болон төрийн сангийн мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх сургалт явагдахгүй байгаагаас төрийн сангийн үйл ажиллагаанд бага зэргийн эрсдэл тохиолдол болзошгүй бай...

2022-11-18 16:12:47

Дэлгэрэнгүй..
СЭРГЭЛЭН СУМЫН АХМАДЫН ХОРООНООС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН

2022 оны 06 сараас ахмадын хорооны даргын сонгуульт ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. Ахмадын хорооны зөвлөлийн даргаар 5 гишүүн, тэргүүлэгчээр 5 гишүүн сонгогдож жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. 2023 оны...

2022-11-04 17:25:21

Дэлгэрэнгүй..
“НОГООН ХӨГЖИЛ-БАЯЛАГ БҮТЭЭГЧДИЙГ ДЭМЖИХ” УРИАНЫ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ

Сумын засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/09 дугаар захирамжаар “Ногоон хөгжил-Баялаг бүтээгчдийг дэмжих” урианы жилийн ажлын хэсгийг байгуулах тухай ажлынн хэсэг байгуулагдсан. Сумын засаг даргын 2022 о...

2022-09-19 12:41:12

Дэлгэрэнгүй..
СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ

Цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай тохиолдолд зарцуулах зорилгоор Засаг даргын нөөц сангийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ....

2022-08-09 12:54:12

Дэлгэрэнгүй..
БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2022 ОНЫ СЭРГЭЛЭН СУМЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТОВЧОО ХҮСНЭГТ

Иргэний танхимын үйл ажиллагааг тогтмолжуулж иргэдэд нээлттэй байлгаж, иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох албан тушаалтанд уламжлан, эрх зүйн зөвөлгөө мэдээллээр ханган ажиллаж байна. 2022 оны эхний хагас жил...

2022-07-20 15:21:45

Дэлгэрэнгүй..
ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУМЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН САЛБАР ХОРООНЫ 2022 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Сумын Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны төлөвлөгөө боловсруулан 2022 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр Сумын Хүний эрхийн салбар хорооны анхдугаар хуралдаанаар төлөвлөгөөний төсө...

2022-07-05 10:14:47

Дэлгэрэнгүй..
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ОРОН НУТАГТ ТӨЛӨӨЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС СУМЫН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТЫН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Харилцагч төсөвт байгууллагуудтай харилцахад гардаг хүндрэл болон төрийн сангийн мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх сургалт явагдахгүй байгаагаас төрийн сангийн үйл ажиллагаанд бага зэргийн эрсдэл тохиолдол болзошгүй бай...

2022-06-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2022 ОНЫ СЭРГЭЛЭН СУМЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2022 оны сумын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах...

2022-06-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
СЭРГЭЛЭН СУМЫН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХЭМЖЭЭНД ШУДРАГА ЁС, ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, АВЛИГА, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Шийдвэр гаргах эрх бүхий албан тушаалтнууд авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлээ илэрхийлж, авлигыг үл тэвчих, ёс зүй, шударга ёсыг эрхэмлэх талаар олон нийтэд нээлттэй мэдэгдэл хийх...

2022-06-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН “ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО” –ИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Сургуулийг хүний хөгжлийн төв болгон хөгжүүлж, нийгэм, сэтгэл зүй, дэд бүтцийн эрүүл, аюулгүй, ээлтэй орчин бүрдүүлж, суралцах, амьдрах стандарт шаардлагыг хангасан нийгмийн үйлчилгээг бий болгох замаар боловсролын хүр...

2022-06-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..